א ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר : ב ותאמר שרי אל-אברם הנה-נא עצרני יהוה מלדת בא-נא אל-שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי : ג ותקח שרי אשת אברם את-הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה : ד ויבא אל-הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה : ה ותאמר שרי אל-אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך : ו ויאמר אברם אל-שרי הנה שפחתך בידך עשי-לה החוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה : ז וימצאה מלאך יהוה על-עין המים במדבר עלהעין בדרך שור : ח ויאמר הגר שפחת שרי אי-מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת : ט ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל-גברתך והתעני תחת ידיה : י ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את-זרעך ולא ימפר מרב : יא ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי-שמע יהוה אל-עניך : יב והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל-פני כל-אחיו ישכן : יג ותקרא שם-יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי : יד על-כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין-קדש ובין ברד : טו ותלד הגר לאברם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית