א אחר הדברים האלה היה דבר-יהוה אל-אברם במחזה לאמר אל-תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד : ב ויאמר אברם אדני יהוה מה-תתן-לי ואנכי הולך ערירי ובן-משק ביתי הוא דמשק אליעזר : ג ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן-ביתי יורש אתי : ד והנה דבר-יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי-אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך : ה ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספר הכוכבים אם-תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך : ו והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה : ז ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את-הארץ הזאת לרשתה : ח ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה : ט ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל : י ויקח-לו אתכל-אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש-בתרו לקראת רעהו ואת-הצפר לא בתר : יא וירד העיט על-הפגרים וישב אתם אברם : יב ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על-אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו : יג ויאמר לאברם ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה : יד וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי-כן יצאו ברכש גדול : טו ואתה תבוא אל-אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה : טז ודור רביעי ישובו הנה כי לא-של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית