א ויהי בימי אמרפל מלך-שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים : ב עשו מלחמה את-ברע מלך סדם ואת-ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צבוים ומלך בלע היא-צער : ג כל-אלה חברו אל-עמק השדים הוא ים המלח : ד שתים עשרה שנה עבדו את-כדרלעמר ושלש-עשרה שנה מרדו : ה ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את-רפאים בעשתרת קרנים ואת-הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים : ו ואת-החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על-המדבר : ז וישבו ויבאו אל-עין משפט הוא קדש ויכו את-כל-שדה העמלקי וגם את-האמרי הישב בחצצן תמר : ח ויצא מלך-סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צבוים ומלך בלע הוא-צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים : ט את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את-החמשה : י ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך-סדם ועמרה ויפלו-שמה והנשארים הרה נסו : יא ויקחו את-כל-רכש סדם ועמרה ואת-כל-אכלם וילכו : יב ויקחו את-לוט ואת-רכשו בן-אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם : יג ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית-אברם : יד וישמע אברם כי נשבה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית