א ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל-אשר-לו ולוט עמו הנגבה : ב ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב : ג וילך לממעיו מנגב ועד-בית-אל עד-המקום אשר-היה שם אהלה בתחלה בין בית-אל ובין העי : ד אל-מקום המזבח אשר-עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה : ה וגם-ללוט ההלך את-אברם היה צאן-ובקר ואהלים : ו ולא-נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי-היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו : ז ויהי-ריב בין רעי מקנהאברם ובין רעי מקנה-לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ : ח ויאמר אברם אל-לוט אל-נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי-אנשים אחים אנחנו : ט הלא כל-הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם-הימין ואשמאילה : י וישא-לוט את-עיניו וירא אתכל-ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את-סדם ואת-עמרה כגן-יהוה כארץ מצרים באכה צער : יא ויבחר-לו לוט את כל-ככר הירדן וימע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו : יב אברם ישב בארץ-כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד-סדם : יג ואנשי סדם רעים וחחאים ליהוה מאד : יד ויהוה אמר אל-אברם אחרי הפרד-לוט מעמו שא-נא עיניך וראה מן-המקום אשר-אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה : טו כי את-כל-הארץ אשר-אתה ראה לך אתננה ולזרעך ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית