א ויאמר יהוה אל-אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך : ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה : ג ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה : ד וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן-חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן : ה ויקח אברם את-שרי אשתו ואת-לוט בן-אחיו ואת-כל-רכושם אשר רכשו ואת-הנפש אשר-עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען : ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ : ז וירא יהוה אל-אברם ויאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו : ח ויעתק משם ההרה מקדם לבית-אל ויט אהלה בית-אל מים והעי מקדם ויבן-שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה : ט וימע אברם הלוך ונסוע הנגבה : י ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי-כבד הרעב בארץ : יא ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אלשרי אשתו הנה-נא ידעתי כי אשה יפת-מראה את : יב והיה כי-יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו : יג אמרי-נא אחתי את למען ייטב-לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך : יד ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את-האשה כי-יפה הוא מאד : טו ויראו אתה שרי פרעה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית