א ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים : ב ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם : ג ויאמרו איש אל-רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר : ד ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה-לנו שם פן-נפוץ על-פני כל-הארץ : ה וירד יהוה לראת את-העיר ואת-המגדל אשר בנו בני האדם : ו ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לאיבצר מהם כל אשר יזמו לעשות : ז הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו : ח ויפץ יהוה אתם משם על-פני כל-הארץ ויחדלו לבנת העיר : ט על-כן קרא שמה בבל כי-שם בלל יהוה שפת כל-הארץ ומשם הפיצם יהוה על-פני כל-הארץ : י אלה תולדת שם שם בן-מאת שנה ויולד את-ארפכשד שנתים אחר המבול : יא ויחי-שם אחרי הולידו את-ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות : יב וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את-שלח : יג ויחי ארפכשד אחרי הולידו את-שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : יד ושלח חי שלשים שנה ויולד את-עבר : טו ויחי-שלח אחרי הולידו את-עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : טז ויחי-עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את-פלג : יז ויחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית