א ואלה תולדת בני-נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול : ב בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס : ג ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה : ד ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים : ה מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם : ו ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען : ז ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן : ח וכוש ילד את-נמרד הוא החל להיות גבר בארץ : ט הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה על-כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה : י ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער : יא מן-הארץ ההוא יצא אשור ויבן את-נינוה ואת-רחבת עיר ואת-כלח : יב ואת-רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה : יג ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים : יד ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים : טו וכנען ילד את-צידן בכרו ואת-חת : טז ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי : יז ואת-החוי ואת-הערקי ואת-המיני : יח ואת-הארודי ואת-הצמרי ואתהחמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני : יט ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד-עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-לשע : כ אלה בני-חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית