א ויברך אלהים את-נח ואת-בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את-הארץ : ב ומוראכם וחתכם יהיה על כל-חית הארץ ועל כל-עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל-דגי הים בידכם נתנו : ג כל-רמש אשר הוא-חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את-כל : ד אך-בשר בנפשו דמו לא תאכלו : ה ואך את-דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל-חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את-נפש האדם : ו שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את-האדם : ז ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו-בה : ח ויאמר אלהים אל-נח ואל-בניו אתו לאמר : ט ואני הנני מקים את-בריתי אתכם ואת-זרעכם אחריכם : י ואת כל-נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ : יא והקמתי את-בריתי אתכם ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול ולא-יהיה עוד מבול לשחת הארץ : יב ויאמר אלהים זאת אות-הברית אשר-אני נתן ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם : יג את-קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ : יד והיה בענני ענן על-הארץ ונראתה הקשת בענן : טו וזכרתי את-בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה בכל-בשר ולא-יהיה עוד המים למבול לשחת כל-בשר : טז והיתה הקשת בענן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית