א ויאמר יהוה לנח בא-אתה וכל-ביתך אל-התבה כי-אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה : ב מכל הבהמה החהורה תקח-לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן-הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו : ג גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על-פני כלהארץ : ד כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את-כל-היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה : ה ויעש נח ככל אשר-צוהו יהוה : ו ונח בן- שש מאות שנה והמבול היה מים על-הארץ : ז ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אלהתבה מפני מי המבול : ח מן-הבהמה החהורה ומן-הבהמה אשר איננה טהרה ומן-העוף וכל אשר-רמש על-האדמה : ט שנים שנים באו אל-נח אל-התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את-נח : י ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על-הארץ : יא בשנת שש-מאות שנה לחיי-נח בחדש השני בשבעה-עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל-מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו : יב ויהי הגשם על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה : יג בעצם היום הזה בא נח ושם-וחם ויפת בני-נח ואשת נח ושלשת נשי-בניו אתם אל-התבה : יד המה וכלהחיה למינה וכל-הבהמה למינה וכל-הרמש הרמש על-הארץ למינהו וכל-העוף למינהו כל צפור כל-כנף : טו ויבאו אל-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית