א ויהי כי-החל האדם לרב על-פני האדמה ובנות ילדו להם : ב ויראו בני-האלהים אתבנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו : ג ויאמר יהוה לא-ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה : ד הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי-כן אשר יבאו בני האלהים אל-בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם : ה וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל-יצר מחשבת לבו רק רע כל-היום : ו וינחם יהוה כי-עשה את-האדם בארץ ויתעצב אל-לבו : ז ויאמר יהוה אמחה את-האדם אשר-בראתי מעל פני האדמה מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם : ח ונח מצא חן בעיני יהוה : ט אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את-האלהים התהלך-נח : י ויולד נח שלשה בנים את-שם את-חם ואת-יפת : יא ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס : יב וירא אלהים את-הארץ והנה נשחתה כי-השחית כל-בשר את-דרכו על-הארץ : יג ויאמר אלהים לנח קץ כל-בשר בא לפני כימלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ : יד עשה לך תבת עצי-גפר קנים תעשה את-התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר : טו וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית