עמוד:25

בפרק ב קראנו שעלי הולך ומזדקן ושאלת היורש הפכה לדחופה. בניו של עלי, חופני ופנחס, חוטאים. הנער שמואל, לעומתם, "הלך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים" )פס' 26( - שמואל הוא הראוי להחליף את עלי. פרק ג מתרחש רובו בתוך המקדש בשילה. שתי הדמויות המרכזיות בפרק הן שמואל הנער ועלי הכוהן. מי? מתי? איפה? מה קורה פה? פסוקים 3-1 "והנער שמואל משרת את ה' לפני עלי ודבר ה' היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ: ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקומו ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות: ונר אלהים טרם יכבה ]...[:" )פס' 3-1( נסביר כמה מן המילים והמושגים שבפסוקים אלה: "ודבר ה' היה יקר" - ההתגלות של ה' הייתה דבר נדיר. "אין חזון נפרץ" - משמעות המילה "לחזות" היא "לראות". "חזון" הוא נבואה - דבר ייחודי שנביא רואה "נפרץ" - נפוץ. כוונת הפסוק היא לומר שהנבואה לא הייתה נפוצה בתקופה ההיא. 1 מדוע בתקופה המתוארת בפרק ג הנבואה הופכת לדבר נדיר ולא נפוץ? "היזכרו במה שסופר בפרק ב על בניו של עלי.( "ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות" - עיניו החלו להיות חלשות, ולכן הוא לא יכול היה לראות. הבעיה של עלי הכוהן אינה בעיה פיזית בלבד. 2 הזמנה לחקר מה הם הדברים שעלי אינו רואה? 3 א .קראנו למעלה ש"חזון" הוא נבואה ו"לחזות" פירושו לראות. מכאן שהנביא, ה"חוזה", הוא גם ה"רואה" "מי שלא מאמין, שיקרא בשמואל א פרק ט, פסוק .9( לפי פסוק 1 - "אין חזון נפרץ". מה עלי לא הצליח לראות? 3 ב .היה עוד דבר חשוב שעלי לא ראה. לפי הפסוקים הבאים "שכבר קראנו בפרק ב( - מה עלי שמע אבל לא ראה? "ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ]...[: ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה: אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע ]...[:" )פרק ב, פס' 24-22( והתגובה של חופני ופנחס: "ולא ישמעו לקול אביהם" )פרק ב, פס' 25( ג . לסיכום, מה הם שני הדברים שעלי לא ראה? פרק ג - "ודבר ה' היה יקר בימים ההם///"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר