אפשרויות רכישה

שם המוצר:  הכל חדש : ספר ב' - ללימוד העברית וראשית הקריאה לתלמידים עולים בכיתות ב - ה
כיתה:  ב' - ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים