עמוד:41

. דו לפניכם תצלום מתוך פרק ה ' בפרקי אבות . י אךבע מדות באלם : האומר עולי g'tft ri , f ! שלך - - מךה בינונית , ויש אומרים זו מדת קדום . עולי שלך ושלך עולי - עם הארץ . עולי עולך ושלך שלך - חסיד . שלך עולי ועולי עולי - רשע . יא ארבע מדות בדעות : נוח לכעוס ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו . קשה לכעוס וקעוה לךצות - ^ צא עוכרי בהפסדו . קשה לכעוס ונוח לרצות - חסיד . נוח לכעוס g rin לרצות - רשע . > ב ארבע מדות בתלמידים : מהיר לקמוע ומהיר לאבד , יצא קכרו בהפסדו . לןעוה לשמוע וקשה לאבד * , עא הפסדו בשכרו . מהיר לשמוע ולןקה לאבד , זו חלק טוב . לןעוה לעזמוע ומהיר לאבד , זו חלק רע . יג ארבע מדות בנורזני ? ךקה : הרוצה עויתן ולא יתנו אחרים , עינו רעה בעול-אחרים . יתנו אחרים והוא לא תן , עינו ך ^ ה בשלו . יתן ויתנו אחרים - חסיד . לא יתן ולא יתנו אחרים - רשע . יד ארבע מדות בהולכי בית המךךעו : הולך ואינו עושה , שכר הליכה בידו . עועוה ואינו הולך , קכר מעשה ב ; דו . הולך ועושה - חסיד . לא הולך ולא עועוה - ךשע . טו ארבע מדות ביועוביפ ל 9 ני סכמים : ספוג ומק ? 5 ך משמרת ונפה . ספוג - שהוא סופג את הכל . ומשפך - שמ ? ניס בזו ומוציא בזו . משמרת - שמוציאה את היין וקולטת את השמרים . ונפה - ^ ומוציאה את הקמח וקולטת את הסלת . א . קראו את המבניות . ב . האירו את המע 1 פט הךאשון ע \ ל המבניות המתחילות במקפר אךבע . ג . במוניות אחרות בפךקי אבות התחילו החכמים את דבריהם במספךים אחךים : שבע או עשר . מדוע לדעתכם אמרו החכמים את דלריהם כף ? ( ךמז : זכרו כיצד מקרו הסכמים ^ ת דבריהם (! אנו לחדשים ! כתבו קטע דומה למשניות האלה . אפשר לבחר כל נושא שהוא ש > 9 עו ; יו אתכם . לזץמה : אךב ^ ' ה סוגים של קפוךטאים , אךב ^ ' ה סוגים של כתות , אךבע דךכים להתירוס לטבע .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר