עמוד:30

יחידה שלישית נוח לכעס ונוח לרצות • • אנחנו והכעס של ל ? ניכם חלק ממ ^ נה שכתבו החכמים : אךכע מדות ? ךעות : ו . נוח ללעוס ונוח לרצות .,. . 2 קעזה ללעוס וקשה לךצות ... ג . לןשה ללעוס ונוח לרצות ... . 4 נוח ללעוס וקשה לךצות ... ( פרקי אבות ? , ךק , 'ה משנה י"א ) החכמים כתבו א . מדות תכונות , סוגים של הרננסגות & ב . דעות & סוגים של אנשים . T . ג . נוח ללעוס DViD מהר ^ ד . נוח לךצות i ^ - * נךגע מהר , מ 0 סיק לקעס מהר ה . קשה ללעוס & + לא כועס מהר לא נרגע מהר , ו . משה לרצות 4 r לא מפסיק לכעס מהר

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר