עמוד:6

אוצר המילים אוצר המילים האקטיבי והפסיבי ממשיך להתרחב בהדרגה וכולל מילים וצירופים שימושיים רבים המשמשים בשפה הכתובה והדבורה ) למשל : › ››››››› ››› ››› ›››››› › ››› ›››››››››››› › ››››››› ›› ››› ››› › ››› . ) ››››› ›››› ›› ››››› › ››››› › ››››› › ››››› ››››› › ››››››››› ›› מילים וצירופים אלה מסייעים לתלמידים להתבטא בצורה טבעית בנושאים של יום יום , וכך החומר הנלמד רלוונטי והלמידה חווייתית . בעת הצגת מילים חדשות רצוי להפנות את תשומת לבם של התלמידים למבנה המילה , לדמיון שלה לעברית ) אם קיים , ) למין של המילה ולהבחנה אם היא פועל , שם עצם , שם תואר , מילת יחס או מילת שאלה . רצוי להציג את המילים החדשות במסגרת צירופים , משפטים או שיח . ההקשר עוזר לזכירת המילים . ישנן מילים הנושאות גם מטען תרבותי , למשל : ››››› › ››››››››› ›››››› › ›››››››› ›› הושגה שליטה מלאה של התלמידים בטקסט הנלמד . אוצר המילים והמבנים הדקדוקיים חוזרים על עצמם בטקסטים השונים , והחשיפה החוזרת ונשנית אליהם תעזור בהפנמתם . בהוראת הטקסטים רצוי להתרכז בנושאים החשובים לפיתוח מיומנותם התקשורתית של התלמידים ) דיבור , הבנת הנקרא והנשמע ( ובהטמעתם ולהדגיש הן את אוצר המילים המועדף והן את מילות הקישור . אחד העקרונות המנחים של הספר הוא לאפשר לתלמידים להאזין , לדבר , לקרוא ולכתוב . כל פרק פותח בשיחה ) כתובה ומושמעת ( בנושא מסוים וכולל שיחות נוספות המתקשרות לאותו נושא . השיחות מתנהלות בין חברים וחברות או בין תלמיד והורה וכו . ‘ לאחר ההאזנה לשיחה ) מפי המורה , באמצעות CD-ה המצורף לספר או באתר ( נדרשים התלמידים לבצע מטלות שונות התואמות את רמת ידיעותיהם : לענות על שאלות , לנחש משמעות של מילים על פי ההקשר , לתרגם ) לעברית או לערבית ( ולקרוא . השיחות הינן בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים , והן מוצגות בשפה הערבית הסטנדרטית , הקרובה עד כמה שאפשר לשפת הדיבור . את האיורים המלווים אפשר לנצל ) יחד עם השיחה ( כמנוף ליצירת שיח חדש של התלמידים , המבוסס על אוצר המילים והתבניות הדקדוקיות שנלמדו . ההוראות בערבית לתרגילים הינן טקסטים לכל דבר , ויש לקרוא אותן יחד עם התלמידים . בדרך זו יוכלו התלמידים עם הזמן לקרוא ולהבין הוראות ללא עזרת המורה ולהיות לומדים עצמאיים . אוצר המילים המשולב בהוראות נרכש באופן בלתי מודע כתוצר לוואי של תהליך הלמידה . תרגום ההוראות לעברית ” נעלם “ עם ההתקדמות בלמידה . קריאת הוראות של תרגילים הוא הרגל חשוב שעל התלמידים לסגלו במהלך לימוד השפה . חלק מהטקסטים המופיעים בספר אינם מלווים בתרגילים רבים , כדי לא ” לנפח “ את הספר יתר על המידה . במקרים כאלה , ועל מנת להבטיח שהתלמידים הבינו את הנשמע או את הנקרא , המורים יכולים להוסיף תרגילים , כגון : שאלות הבנה , שאלות נכון או לא נכון , ולהשתמש בסוגי תרגילים שהופיעו ליד טקסטים אחרים . בדרך כלל פעלים ושמות אינם מקבלים ניקוד סופי בספר זה . זה נעשה במכוון , כדי להכין את התלמידים לקריאת טקסטים שאינם מנוקדים וכדי לקרב את השפה לשפת הדיבור ) למשל : . ) ››››› ›››› ››››› › ››››››› לעומת זאת , מילים אחרות ) למשל : , ) ›››››››› › ››››››› › ››››››› › ›››››› › ››››››› תארי הפועל , נהגות תמיד עם ” תנווין , “ גם אם הניקוד עצמו אינו מופיע עליהן . בכמה פעלים , שמות ותארים נרשמה בספר התנועה על האות האחרונה כדי למנוע מפגש של שני שוואים ) לרוב לפני ›› הידיעה . ) אם התלמידים שואלים לפשר הדבר , אפשר להסביר כי שמות ותארים בערבית מקבלים תנועה על האות האחרונה שלהם , המציינת את תפקידם הדקדוקי במשפט , וכי נושא זה יילמד בשלבים מאוחרים יותר . בשלב זה על התלמידים להגות את העיצורים עם התנועות כפי שלמדו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר