עמוד:103

- נגד בתחום שבין . 60 kn- > 40 kn - מתג דו-כיו וני . - שעון עצר . מהלך הניסו י . 1 הרכב את המעגל המתואר באיור , 15-6 כשהמתג נמצא במצב הביניים . השתמש בנגד שערכו . 100 kn-D . 2 הכן טבלה כדוגמת טבלה , 15-1 ובה תרשום את תוצאות הניסוי . הערה : הקפד לחבר את רכיבי המעגל בקוטביות נכונה . . 3 הפעל את ספק המתח , וכוון את מתח המוצא שלו . 20 \/ -ל . 4 קצר את הדקי הקבל באמצעות תיל מוליך , למשך שנייה בערך . . 5 העבר את המתג למצב , 1 ובו בזמן הפעל את שעון העצר . . 6 מדוד את המתח על הקבל בזמנים הרשומים בטבלה , 15-1 ורשום את התוצאות במשבצות המתאימות . . 7 העבר את המתג למצב 2 ובו בזמן הפעל את שעון העצר . . 8 מדוד את המתח על הקבל בזמנים הרשומים בטבלה , ורשום את התוצאות בשורה המתאימה . 9 נתק את ספק המתח ואת מד המתח מהמעגל . חבר מד-זרם במעגל כמתואר באיור 7 -15 . 10 חזור על סעיפים , 3-3 אלא שהפעם מדוד ורשום את הזרם במעגל בזמנים השונים , בעת טעינת הקבל ו בעת פריקתו . . 11 חזור על הניסוי ( סעיפים , ( 10-1 והפעם השתמש בנגד שערכו . 50 kn-o טבלה 15-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר