עמוד:73

עיבוד התו צאות . 1 השלם את טבלה . 11-1 את הזרם בנגדים חשב בעזרת חוק אום , לפ > הערכים המדודים של ההתנגדויות , והמתח המדוד בין הדקי ו של כל נגד . בחישוב הזרמים לפי שיטת החוגים , השתמש בפתרון הכללי שמצאת למשוואות ( 11-3 ) ו . ( 11-4 ) - ( שאלת הכנה . ( 1 אם ההפרש היחסי בין הערכים המחושבים ( עמודות ( ( 6 ) - > ( 5 ) עולה על , 10 # או שההפרש היחסי בין הערך המדוד של הזרם R -3 2 לבין הערך המחושב של הזרם ( לפי כל אחת מהשיטות ) עולה על , 10 % חזור על החישובים , ובמידת הצורך - גם על המדידות . . 2 השלם את טבלה . 11-2 בחישוב המתח u עם מקורות מחוברים BG במעגל , השתמש בערכי מתח המוצא של הספקים . £ ? - ) E l בדוק אם מתקיים משפט תבני ן לגבי המתח על הנגד . R ציין מהם מתח 2 תבני ן והתנגדות תבני ן שמדדת . שאלות סיכום . 1 א . על סמך המתחים שמדדת בחלק הראשון של הניסוי , הראה כי חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בכל אחד מהחוגים שבמעגל המתואר באיור . 11-1 ב . על סמך התוצאות בטבלה ( 11-1 ) ( הפרש יחסי בין הזרמים , ( מה אתה מסיק לגבי תקפותה של שיטת זרמי החוגים ? ג . האם לדעתך , הוכחת קיומו של חוק המתחים של קירכהוף במעגל , מספיקה לאמות שיטת זרמי החוגים ? נמק . . 2 האם לדעתך , יש עדיפות לאחת משתי השיטות ( שיטת זרמי החוגים או שיטת תבני ן ) בחישוב המתח על הנגד R במעגל המתואר באיור 2 ? 11-1 נמק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר