עמוד:71

שאלות הכנה . 1 מצא את הפתרון הכללי של מערכת המשוואות ( 11-3 ) , ( 11-4 ) -ו ואת הזרם 1 בנגד . R 2 . 2 הסבר כיצד מקבלים את משוואה . ( 11-6 ) . 3 מצא בעזרת הפתרון הכללי , שקי בלת בתשובה לשאלה , 1 את הזרם 1 בנגד R במעגל שבאיור . 11-1 הנח כי ערכי הנגדים ומקורות 2 המתח במעגל הם אלה : , R , = 1 kn , E 2 = 3 V , Ej = 6 V . R = R h = 500 n , R 2 = 2 kn 3 . 4 חשב בעזרת משפט תבני ן את המתח והזרם בנגד R במעגל שרא > ור 2 . 11-1 השתמש בערכי הנגדים והמקורות הנתונים בשאלה IJ רשימת הציוד שני ספקי כוח מיוצבים למתח נמוך . נ גדים בעלי דיוק של R x : 10 # בתחום שבין R 2 , 1200 n- > 800 n בתחום שבין 1500 n , 2500 . 0-ל ושני נגדים R / , - ^ R 3 בתחום שבי ן 350 n ל-ת . 600 שני רב-מו דדים ספרתיים . מהלך הניסו י בדיקת שיטת ז רמי החוגים הערה : רשום את כל תוצאות הניסוי בטבלה כדוגמת טבלה . 11-1 . 1 הרכב את מעגל הניסוי המתואר באיור 7 11 השתמש בספק כוח אחד כמקור E : ספק השני כמקור . E רב-מודד אחד ישמש 2 1 כמד-זרם , והרב-מודד האחר ישמש למדידת התנגדויות ומתחים . . 2 מדוד ורשום את ערכי הנגדים wt f R , R , f j i 3 2 nr הפעל את הספקים . כוון את מתח המוצא של הספק האחד ל-ץ , Ej = 6 ואת מתח המוצא של הספק השני , E 2 = 3 V-5 כאשר הספקים מחוברים במעגל . . 4 מדוד את המתחים U 4 ~ > U 3 , U 2 , M x על הנגדים , R 3 , R 2 , R 1 . noNnnn , B - ) שים לב לקוטביות המדידה . 4 . 5 מדוד את הזרם בגגו . R 2 . 6 נתק את מקורות המתח ( אי ן צורך לפרק את המעגל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר