עמוד:56

במדידות הבאות השתמש במד-מתח ספרתי ובמד-זרם אנלוגי . ך . הרכב את המעגל המתואר באיור 5 9 השתמש בנגד העומס R שהשתמשת בו במעגל . 9-4 . 8 קבע את תחום המד י דה של מד-הזרם . 0-200 ^ -ל . 9 כוון את מתח הספק ללא עומס . 2 \/ -ל . 10 חבר את הספק למעגל ומדוד את מתח ההדקים של הספק כאשר הוא מחובר במעגל . . 11 קרא את המתח והזרם בשני המודדים . . 12 שנה את תחום המדידה של מד-הזרם 0-2 mA-b וחזור על סעיפים . 11-10 רשום את תוצאותיך בטבלה כדוגמת טבלה : 9-4 עיבוד התו צאות . 1 השלם את טבלה 1 9 הנח כי ההתנגדות הפנימית של מד-הזרם נתו נה על-ידי היחס בין המתח על הדקי ו לבי ן הזרם העובר דרכו . בחישוב הזרם ללא מודדים , השתמש בערך המדוד של מתח ההדקים של הספק ו בערך המדוד של הנגד . R . 2 השלם את טבלה . 9-2 בחישוב ההתנגדות הפנימית של מד-המתח , השתמש בערכים המדודים של מתח ההדקים של הספק והמתח על הנגד , Rj ובערכים המדודים של הנגדים . R -1 B בחישוב המתח ללא 2 7 (*) עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 9-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר