עמוד:55

ג . חיבור מד » - רס ומד-מתח בעת ו בעונה אחת . 1 הרכב את המעגל המתואר באיור 9-4 עם נגד עומס ו שערכו . 10 kn-0 מדוד את התנגדות הנגד בעזרת רב-מודד ספרתי לפני הרכבתו במעגל . השתמש במד-מתח אנלוגי ובמד-זרם ספרתי . . 2 קבע את תחום המדידה של מד-המתח . 0-2 \/ -ל . 3 כוון את מתח הספק ללא עומס . 2 \/ -ל . 4 חבר את הספק למעגל ומדוד את מתח ההדק > ם של הספק כאשר הוא עמוס . . 5 קרא את הזרם והמתח בשני המודדים . . 6 שנה את תחום המדידה של מד-המתח 0-20 \/ -ל וחזור על סעיפים . 5-4 רשום את תוצאותיו בטבלה כדוגמת טבלה 3 : 9 (*) עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 3 9 (•) עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 9-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר