עמוד:40

ניסוי 8 מדידת התנגדות של מעגלים חשמליים והשימוש בנגר מש תנה כמחלק מתח רקע עי ו ני את ההתנגדות השקולה של נגדים , המחוברים ביניהם בחיבור טורי , מקבילי או מעורב , ניתן לחשב בעזרת חוקי קירכהוף וחוק אום . באיור 8-1 מתואר מעגל טורי שבו מקור מתח יחיד E ושני נגדים B j K - \ המחו ברים זה לזה בטור . 2 ההתנגדות השקולה של שני הנגדים המחוברים בטור , במעגל שבאיור , 8-1 שווה לסכום התנגדויות הנגדים : ( 8-1 ) R = 1 * + eq 1 * 2 באיור 8-2 מתואר מעגל מקבילי שבו מקור מתח E ושני נגדים R x R -1 המחוברים זה לזה במקביל . 2 ההתנגדות השקולה של שני הנגדים המחוברים במקביל , במעגל שבאיור , 8-2 היא איור 8-2 נ גדים מח וברים במקביל במע גל חשמלי איור 8-1 נ גדים מח וברים בטור במעגל חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר