עמוד:9

בבואנו למדוד מתח של סוללה , שמתחה הוא > P 3 1 . 5 V > , 1 1 נשתמש בתחום . 0 - 2 V ברור כי לצורך מד > דה כזאת , שימוש בתחום המדידה 0 - 500 V מתא-ים פחות . לפני המדידה יש לברור , באמצעות הבורר שבמכשיר , את הגודל הנמדד ואת תחום המדידה הרצוי . כדי לא לגרום נזק למכשיר , יש לנקוט באמצעים הבאים : * תחילה יש לחשב , או להעריך , את הערך המירבי הצפוי במדידה , ולכוון את תחום המדידה בהתאם לכך . לדוגמה , אם צפוי מתח מירבי של , 11 V יש לכוון את הרב-מודד למדידת מתח בתחום . 0-20 V * כשמחברים רב-מודד אנלוגי במעגל , כדי למדוד מתח או זרם , יש להקפיד שהנקודה בעלת הפוטנציאל בגבוה יותר במעגל תחובר להדק שסימונו במכשיר . " + " חיבור כזה נקרא חיבור בקוטביות נכונה . * בחלק מן הרב-מודדים הספרתי ים יש זוג הדקים מיוחד לזרמים גבוהים . * לפני מדידת התנגדותו של רכיב המחובר במעגל חשמלי , יש לנתקו מהמעגל שבו הוא מחובר , ואז יש למדוד את התנגדותו , כאשר הרב-מודד נמצא במצב של מדידת התנגדות . נזכיר כללי מדידת מתחים וזרמים : * בעת מדידת מתח , יש לכוון את הרב-מודד למדידת מתח , ולחברו בין שתי הנקודות שביניהן מעוני י נים למדוד את המתח . * בעת מדידת זרם , יש לכוון את הרב-מודד למדידת זרם , ולחברו כחלק מקטע המעגל , שאת הזרם בו אנו מעוני י נים למדוד . מטרות הניסו י . 1 הכרת השימוש בספק כוח בעל מתח ניתן לשינו . 2 הכרת השימוש ברב-מודד . . 3 הכרת השימוש בדקדת נגדים . הערכת משך הניסוי שני שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר