עמוד:5

תפילה לשלום המדינה אבינו שבשמים , צור ישראל וגואלו , ברך את מדינת ישראל , ראשית צמיחת b אלתנו . הגן עליה באברת חסדך , ופרש עליה סכת שלומך , ושלח אורך ואמתך לראשיה , שריה ויועציה , ותקנם בעצה טובה מלפניך . חזק את ידי מגני ארץ קדשנו , והנחילם אלקינו ישועה ועטרת נצחון תעטרם , ונתת שלום בארץ , ושמחת עולם ליושביה . ואת אחינו כל בית ישראל , פקד נא בכל ארצות פזוריהם , ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך , ככתוב בתורת משה עבדך : אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך . © דברים ל , ד ® והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשת d והיטבך והרבך מאבתיך . © דברים ל , ה ® ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך . © דברים ל , ו ® ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך , ולשמר את כל דברי תורתך , ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך , לפ c ות מחכי קץ ישועתך . הופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך , ויאמר כל אשר נשמה באפו : ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה , אמן סלה . מתוך תפילת שחרית לשבת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר