עמוד:203

ב . F = B = 80 ° , E = C = A = 160 ° ג . CDE = 96 ° , A = B = 122 ° ד . E = 168 ° , D = 48 ° , B = 140 ° ( 49 א . שלוש זוויות בנות 80 ° ושלוש בנות 160 ° ב . זווית בת 104 ° וארבע זוויות בנות 109 ° ג . תשע זוויות בנות 170 ° ושלוש זוויות ישרות ג . מנסרה משולשת ישרה ( עמ' ( 170-152 ( 2 א . 5 פאות , 9 צלעות , 6 קדקודים ב . 2 ג . 3 ד . לא ה . כן . ( 3 א . לא . ב . כן . ג . כן ד . לא ( 4 ג . 1 ( 5 א . שונה–צלעות ב . שווה–שוקיים ג . שווה–צלעות ( 6 צלעות הבסיסים : 11 ס"מ , שאר הצלעות : 6 ס"מ ( 11 א . 3 , 2 ב . ( 12 3 ב , ג , ד , ה , ו , ח , ט ( 13 א . 5 יחידות אורך 5 , MK = יחידות אורך , MP = 6 יחידות אורך 5 , CD = יחידות אורך DE = ב . 136 משבצות ג . 4 . 8 יחידות אורך ( 15 א . 4 , 788 מ"ר ב . 4 , 255 מ"ר . ג . 8 , 214 מ"ר ד . 11 , 400 מ"ר ( 17 א . 15 h סמ"ר ג . 15 h סמ"ר 331 ( 18 סמ"ר 40 ( 19 ס"מ ( 20 א . לא ב . לא ד . 144 סמ"ק ( 22 א . 24 h סמ"ק ב . 3 a סמ"ק ג . 10 . 5 p מ"ק ד . 17 . 5 a סמ"ק ה . 7 ab סמ"ק ו . 3 . 5 bh מ"ק ( 23 א . 4 , 3 ב . ( 24 4 , 1 ב . 12 h סמ"ק ( 25 א . 12 מ"ק x 3 ב . 600 סמ"ק ( 26 א . 64 סמ"ק ב . סמ"ק 120 ( 27 סמ"ק ( 29 א . 1 , 530 סמ"ק ב . 1 , 020 סמ"ק 8 ג . 27 , 000 סמ"ק ( 30 א . 150 a סמ"ק , 60 a + 300 סמ"ר ב . 5 a סמ"ק , a + 20 a + 400 סמ"ר ( 31 א . 5 סמ"ר ב . 2 ס"מ ( 32 ב . 240 סמ"ק ( 33 א . 3 1 ס"מ 4 , MK = ס"מ 5 , MP = ס"מ 90 ° 2 CD = ב . 96 סמ"ר ג . 42 סמ"ק ( 34 א . 2 , 340 מ"ק ב . 56 מכלים ( 35 נפח הגג קטן ממחצית נפח החדר ( 36 א . 1 350–ב סמ"ר 2 750–ב סמ"ק 3 פי 7 ב . 1 ב– 3 . 5 a סמ"ר 2 ב– 0 . 75 a סמ"ק 3 פי 7 ( 37 א . כל המנסרות שוות בנפחן ב . מנסרות 1 , 3–ו מנסרות 2 ( 38 4–ו א . 4 , 800 סמ"ר ב . 18 , 000 סמ"ק ג . 18 ליטרים ( 40 א . פי 4 ב . פי 8 ג . פי ( 41 a א . 70 1 סמ"ק 70 2 סמ"ק 140 3 סמ"ק 945 4 סמ"ק ב . פי ( 42 9 א . 1 פי 2 a פי 3 a פי 4 a פי a ב . פי a ( 43 א . כחולה : 264 סמ"ר ; ירוקה : 72 סמ"ר ב . 2 ג . 24–ב סמ"ק ( 44 א . כן ב . נפח המנסרה של אורן קטן מזה של רקפת ( 45 א . 21 , 600 ליטר ב . 626 , 400 סמ"ר , 62 . 64 מ"ר 15 ( 46 ס"מ ( 48 א . 1 , 472 ליטר ב . 8 מ"ר ( 49 א . 85 , 000 ליטר ב . 7 פחים ( 50 א . 4 c ב . 2 c ג . 0 . 25 c ( 51 א . N , K ב . M ג . אף נקודה ד . ( 52 S , G ב , ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר