עמוד:202

( 27 א . ADB : קהה–זווית , ADC : שונה–צלעות ישר–זווית , CDB : שונה–צלעות ישר–זווית ב . ADB : חד–זוויות ; ADC : קהה–זווית ; CDB : חד–זוויות BFC ( 28 : שווה–שוקיים חד–זוויות ; AFB : שווה–שוקיים קהה–זווית ; ACB : ישר–זווית ( 32 א . 10 ס”מ , 10 ס”מ , 4 ס”מ ; ב . 8 ס”מ ג , ד : אי–אפשר . ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע ( עמ' ( 151-134 ( 3 א . 19 ° ב . 108 ° ג . 90 ° ד . ( 4 60 ° א . משולש ישר–זווית ב . משולש קהה–זווית ג . משולש ישר–זווית ד . משולש קהה–זווית ה . משולש קהה–זווית ( 5 א , ג , ד , ה , ז - לא קיים ב . 10 ° ו . ( 6 2 ° א , ב , ה , ו ( 10 א . ישר–זווית ב . קהה–זווית ג . קהה–זווית ( 12 א . 113 ° , 41 ° , 26 ° ב . 42 ° , 48 ° , 90 ° ג . 30 ° , 60 ° , 90 ° ד . 15 ° , 63 ° , 102 ° ה . 22 ° , 68 ° , 90 ° ו . ( 13 40 ° , 20 ° , 120 ° א . ישר–זווית ב . חד–זוויות ג . קהה–זווית ( 15 א . Q ב . ( 16 S = 75 ° , Q = 50 ° , R = 55 ° א . A = 100 ° , B = 50 ° , C = 30 ° ב . E = 55 ° , F = 35 ° , G = 90 ° ג . S = 120 ° , Q = 40 ° , R = 20 ° ד . K = 90 ° , L = 22 . 5 ° , M = 67 . 5 ° ה . A = 90 ° , D = P = 45 ° ( 17 א . ACD = 51 ° , B = 28 ° , ACB = 113 ° ב . BCD = 46 ° , ACB = 97 ° , ACD = 51 ° ג . ( 19 54 ° ( 18 BAD = 53 ° , BAC = 127 ° , ABC = 29 ° , DBC = 66 ° א . 70 ° 2 90 ° 1 ( 21 א . + 90 ב . 2 ג . ( 23 3 א . = 96 ° = 21 ° , ב . = 95 ° = 44 ° , = 85 ° , ג . = 125 ° ( 24 א . = 50 ° = 58 ° , ב . = 48 ° = 47 ° , ג . = 60 ° , = 84 ° ( 25 א . 60 ° ב . 150 ° ( 28 א . B = 141 ° ב . B = C = 72 ° ג . E = M = 80 ° , KLM = 40 ° ד . D = 63 ° , B = 107 ° ( 29 מרובע ; NSQ = 209 ° : RNSQ מרובע SNP = SQP = 29 ° , NSQ = NPQ = 151 ° : NSQP ( 30 א . G = F = 60 ° , B = 150 ° ב . M = 72 ° , T = 108 ° ג . V = 70 ° , P = 60 ° , R = 130 ° , M = 100 ° ד . K = 30 ° , B = 160 ° , C = 110 ° ה . FEB = 80 ° , BED = 100 ° , ABE = 48 ° , EBC = 80 ° ( 31 שלוש זוויות בנות , 85 ° והרביעית בת ( 32 105 ° א . D = 36 ° , C = 144 ° , B = 72 ° , A = 108 ° ( 33 א . A = 50 ° , B = C = 100 ° , D = 110 ° ב . C = 132 ° , E = D = 66 ° , B = 96 ° 1 ° 2 ° 2 ° 1 ° ג . C = 75 ° , D = 142 . 5 ° , M = 47 . 5 ° , P = 95 ° ד . B = 63 , C = 126 , D = 86 , A = 83 3 3 3 3 ( 37 110 ° ( 36 155 . 5 ° ( 34 א . = 20 ° = ב . = 60 ° = 108 ° , ( 40 EFG = GHE = 108 ° , HEF = FGH = 72 ° ( 39 א . A = 135 ° , B = C = D = 75 ° ב . B = C = 100 ° , A = 50 ° ג . ( 45 A = 128 ° , B = 64 ° , C = D = 84 ° א . 1 , 260 ° ב . 1 , 440 ° ג . 3 , 240 ° ( 46 ב . ( 47 180 ° –ב א . 12 ב . 14 ג . ( 48 27 א . E = 130 ° , D = 140 ° , A = 150 ° , B = 120 °

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר