עמוד:201

ד . השוואת פונקציות ( עמ' ( 121-110 ( 2 א . 1 גרף אדום , f ( x ) - גרף כחול 2 g ( x ) - עמודה , f ( x ) - עמודה g ( x ) - ב . x = 1 ( 3 א . x = 4 2 g ( x ) = 4 x - 7 , f ( x ) = 2 x + 1 1 ב . g ( x ) = -8 ( x + 1 ) , f ( x ) = 2 - 3 x 1 x = -2 2 ג . ( 4 x = 2 , x = -2 2 f ( x ) = -2 x + 4 , g ( x ) = -2 x + x 1 א . x = 0 ב . x = 1 ג . x = 3 1 5 ( 6 א . x = 1 ב . x = - ג . x = 2 ד . x = 2 ה . x = 4 ו . x = 1 , x = -3 ( 8 x = -3 3 6 ( 10 א . t = -1 ב . ( 12 a = 0 , a = 2 ב . p ( x ) = 100 - 5 x , k ( x ) = 5 x ג . 10 דקות ד . 13 דקות , 65 ליטר ה . 25 ליטר ו . 5 דקות ( 13 א . 1 מכל א : ליטר אחד ; מכל ב : 3 ליטר 2 מכל א : 2 ליטר ; מכל ב : 0 ליטר ב . f ( x ) = 2 + x , g ( x ) = 3 x ג . 3 1 דקות 20–ו שניות 2 דקה אחת 3 חצי דקה ( 14 א . ברק : גרף אדום ; סופה : גרף ירוק ב . f ( x ) = 10 + 2 x , g ( x ) = 5 + 3 x ג . 5 1 ק"מ 2 2 ברק : 16 ש"ח , סופה : 14 ש"ח 3 ברק : 24 ש"ח , סופה : 26 ש"ח 4 ברק : 45 ק"מ , סופה : 31 ק"מ 3 1 2 ( 16 א . A ( 0 , 7 ) , B ( 3 , 1 ) , C ( 2 , 0 ) , D ( 3 . 5 , 0 ) , E ( 0 , -8 ) ב . ( 17 A ( 0 , -4 ) , B ( -4 , 0 ) , C ( -1 , 0 ) ב . x = 4 3 3 ג . סרטוט ( 18 2 א . x = -3 2 g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = -2 x - 8 1 ב . g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = -2 x + 8 1 x = 1 2 ג . x =-3 2 g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = 3 x + 7 1 ד . x = 3 2 g ( x ) = 4 x - 5 , f ( x ) = 2 x + 1 1 ( 19 א . 1 רגיל : גרף אדום ; מנויים : גרף כחול 25 2 כניסות ב . h ( x ) = 500 + 10 x , m ( x ) = 30 x ג . עופר - מסלול רגיל , חגית ודורית - מסלול מנויים ( 20 א . x = 1 . 5 2 g ( x ) = 6 x - 1 , f ( x ) = 2 x + 5 1 ב . x = -2 2 g ( x ) = x + 2 . 5 , f ( x ) = x + 3 1 2 משולש ומנסרה משולשת ( עמ' ( 170-122 א . סוגי משולשים ( עמ' ( 133-122 ( 3 א . BDC ABC , : שווי–שוקיים ; ABD : שונה–צלעות ב . ABC : שווה–צלעות ; EBC ABE , : שוני–צלעות ג . ABC : שווה–צלעות ; BGE CGD , : שווי–שוקיים ; ECA BCE , BCD , ABD , BGC–ו : שוני–צלעות ( 4 א . שווה–צלעות ב . שווה–שוקיים קהה–זווית ג . שווה–שוקיים ישר–זווית ד . שונה–צלעות ישר–זווית ה . קהה–זווית ( 6 א . 8 ס”מ ב . 11 ס”מ , 11 ס”מ , 8 ס”מ . 8 א . 3 ס”מ , 4 ס”מ , 5 ס”מ ב . 9 ס”מ , 9 ס”מ , 7 ס”מ ( 12 כולם משולשים ישרי–זווית שווי–שוקיים ( 13 א . B = 107 ° , C = 33 ° , A = 40 ° ב . A = 60 ° , B = 30 ° , C = 90 ° ג . A = C = 65 ° , B = 50 ° 4 A = 90 ° , B = 41 ° , C = 49 ° ( 22 אי–אפשר : א , ד , ה ; אפשר : ב , ג , ו , ז ח . אפשר רק אם ( 24 m > 2 א . 8 ס”מ , 11 ס”מ , 11 ס”מ 1 1 1 או 9 ס”מ , 9 ס”מ , 12 ס”מ ב . אי–אפשר ג . 6 ס”מ , 6 ס”מ , 1 ס”מ ד . אי–אפשר ( 25 הארוכה 3 3 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר