עמוד:198

( 26 ב . מכונית 1 : 1 מהירות משתנה 2 לא ; מכונית 1 : 2 מהירות קבועה 2 כן ג . עולה : , 1 יורדת : 2 ( 27 ב . כן ג . עולה ( 28 ב . כן ג . יורדת 1 ( 30 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ( 31 ב . עלייה : בין 1 , 3–ל ירידה : בין -2 1–ל ובין 3 9–ל ג . עלייה : , 1 < x < 3 ירידה : -2 < x < 1 , 3 < x < 9 ( 32 א . עולה ב . כן ה . ייצוג אלגברי של פונקציה ( עמ' ( 75-64 ( 3 ב . 0 ג . 0 ד . לא ה . 3 ו . ( 5 0 א . 0 ב . 2 ג . k ( -3 ) = 3 , k ( 0 ) = 0 , k ( 4 ) = -1 , k ( -4 ) = 4 , k ( 12 ) = -3 ד . ( 6 0 , 6 , 9 ב . f ( x ) = x + 2 , m ( x ) = x - 10 , g ( x ) = x + ( -5 ) ג . f ( x ) 3 g ( x ) 2 m ( x ) 1 ד . 11 10 40 9 3 8 18 7 5 6 10 5 2 4 0 3 5 2 7 1 ( 7 א . f ( x ) = 4 x ב . h ( x ) = x + 20 ג . ( 8 m ( x ) = 70 x א . f ( 1 ) = 3 , f ( -3 ) = -9 , f ( 0 ) = 0 , f ( 2 ) = 6 ב . f ( 1 ) = 8 , f ( -3 ) = 16 , f ( 0 ) = 10 , f ( 2 ) = 6 ג . f , f ( 1 ) = 12 , f ( -3 ) = -4 , f ( 2 ) = 6 לא מוגדרת עבור x = 0 ד . ( 9 f ( 1 ) = 6 , f ( -3 ) = -6 , f ( 0 ) = 0 , f ( 2 ) = 14 א . f ( 6 ) = 2 , f ( -24 ) = -8 , f ( 0 ) = 0 , f ( -1 ) = - 1 ג . עולה 3 ( 10 א . לא ב . לא ג . לא ד . כן ה . כן ( 11 א . g ( 2 ) = 2 , g ( 0 ) = 4 , g ( -5 ) = 9 , g ( 4 ) = 0 , g ( 0 . 5 ) = 3 . 5 ג . יורדת ד . 2 , 3 , 4 ה . ( 12 x = -1 ב . ( -3 , 8 ) לא , ( 5 , 25 ) כן ג . ירידה : x קטן , 0–מ עלייה : x גדול 0–מ ד . 81 ה . לא ו . 6 או h ( t ) 3 k ( t ) 2 g ( t ) 1 ( 14 g ( x ) 4 h ( x ) 3 f ( x ) 2 m ( x ) 1 ( 13 6 1 ( 15 ד 2 א 3 ב 1 ( 16 ב 2 ד 3 א ( 17 א . 3 ב . 2 ג . ( 18 1 א . 2 ב . 3 ג . 1 ( 19 א . 4 ב . 1 ג . ( 21 4 ( 20 2 א . עולה ב . יורדת ג . אחרת ד . אחרת ( 23 א . x = 0 ב . x = -8 ג . x = 10 ד . ( 25 x = -1 2 א . g ( x ) = 6 + 2 x ב . עולה ג . , x = 4 שטח 12 סמ"ר ( 27 א . 0 . 3 ס"מ ב . p ס"מ 3 3 ג . , f ( p ) = p עולה ד . 2 . 1 ס"מ ( 28 א . f ( x ) = 1 . 1 x 2 f ( x ) = x 1 ב . f ( x ) = x 2 f ( x ) = 2 . 3 x 1 2 . 3 1 . 1 3 1 1 1 2 ( 32 א . 2 ב . 25 ג . - ד . 5 ה . ( 33 1 א . 5 ב . 11 ג . 25 ד . - ה . ( 34 1 ג ( 35 ב 2 2 2 3 ( 36 ג : f ( x ) ( 37 טבלה , 4 גרף ג ; : g ( x ) טבלה , 3 גרף ד ; : m ( x ) טבלה , 1 גרף א ; : h ( x ) טבלה , 2 גרף ב משוואות - חלק ב א . משוואה ופתרון - חזרה והעמקה ( עמ' ( 83-76 ( 1 פתרון : א , ד , ה , ו ; לא פתרון : ב , ג ( 2 א . פתרון : ; -1 לא פתרון : 1 , 3 , -3 ב . פתרון : ; -1 , -3 לא פתרון : 1 , 3 x + 1 ג . פתרון : ; -1 , 2 לא פתרון : 2 , 0 ד . פתרון : ; -1 לא פתרון : ( 3 1 , 0 , -2 א . 0 ב . 2 x - 4 x - 2 , , 5 x + 5 8 ( 6 א . a = 0 ב . p = -5 ג . x = -3 ד . k = 4 ה . y = -3 ו . m = -1 . 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר