עמוד:91

20 במעדנייה השכונתית מוכרים לקראת שבת לחמניות וחלות מתוקות . מחירה של לחמנייה נמוך 9–ב ש"ח ממחיר חלה מתוקה . נסמן x–ב ש"ח את מחיר הלחמנייה . א . איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחירן של 4 חלות ? 1 4 ( x - 9 ) 2 4 ( x + 9 ) 3 4 x + 9 4 4 x - 9 ב . מחירן של 10 לחמניות שווה למחיר של 4 חלות . מצאו מהו המחיר של לחמנייה ומהו המחיר של חלה מתוקה . 21 המחיר של מחברת ודפדפת יחד הוא 10 ש"ח . דני קנה 3 מחברות 7–ו דפדפות , ורותי קנתה 5 מחברות 4–ו דפדפות . שניהם שילמו אותו סכום . א . נסמן p–ב ש"ח את מחירה של מחברת אחת . הסבירו את משמעותם של הביטויים האלגבריים הבאים בסיפור . 1 10 - p 2 3 p 3 7 ( 10 - p ) 4 5 p + 4 ( 10 - p ) ב . מהו מחירה של דפדפת אחת ? ג . כמה שילם כל אחד מהילדים תמורת הקנייה ? הרחבה 22 מספר המטבעות בארנק של אבי קטן פי 3 ממספר המטבעות בארנק של תמי . אם אבי יוסיף לארנק שלו 6 מטבעות , יהיה מספר המטבעות בארנקו מחצית ממספר המטבעות בארנק של תמי . כמה מטבעות יש בארנק של תמי וכמה בארנק של אבי ? מצאו את התשובה בשתי דרכים : א . סמנו x–ב את מספר המטבעות בארנק של אבי וכתבו משוואה מתאימה . ב . סמנו y–ב את מספר המטבעות בארנק של תמי וכתבו משוואה מתאימה . ג . פתרו את שתי המשוואות . ודאו שבשתי הדרכים קיבלתם אותה תשובה לשאלה . משימות לסיכום 23 פתרו את המשוואות . | 5 x + 1 = 25 - 3 x א | y + 12 = 13 - 4 y ב | 2 m + 21 = 12 - m ג | 8 n - 3 = 6 n + 11 ד | 13 - 5 k = 13 k - 5 ה | 5 x - 50 = 10 + 2 x ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר