עמוד:347

מדידת 229 _ סגולית 231 מסלול תנועה 296 משוואת 296 _ מערכת רב-חלקיקית 336 מקום הצגה קרטזית של 117 _ וקטור 127 _ ציר 16 _ של גוף נקודתי 17 של גוף שאינו נקודתי 17 משקל 159 , 158 סגולי 232 מתיחות 175 , 174 J נוסחת מהיחת-זמן 255 , 254 , 252 , 48 , 41 מקום-זמן 255 , 254 , 49 , 27 , 21 תאוצה-זמן 254 , 253 , 251 , 75 ניבוי , יכולת 258 ניוטון היחידה 225 , 159 החוק הראשון של 258 , 152 _ החוק השני של 225 _ החוק השלישי של 171 _ סראייזיק 154 ניסוי מחשבתי 150 נפילה חופשית 64 , 62 0 סקלר 108 ע עקבות תרשים 19 _ עקומה 20 עקומות , הטיית 316 9 פונקציית מקום-זמן 254 , 253 , 19 , 16 פונקצ"ת מהירות-זמן 254 , 252 פונקציית תאוצה-זמן 255 , 254 , 252 צופה 77 צפיפות- ראו מסה סגולית צילום וידאו 19 סטרובוסקופי 19 קואורדינטה - ראו שיעור קוטבית , הצגה 119 , 118 , 109 קינמטיקה 11 קפיץ 156 קב 1 ע 160 _ קרטזית , הצגה 119 , 118 , 117 קשיח , גוף 336 רדיאן 311 רשם-זמן 18 שיווי משקל 165 שנייה 12 ת תאוצה בשפת יום-יום 47 יחידת 47 _ יחסית 79

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר