עמוד:285

. 87 # במערכת המתוארת באיור , ניתן להזניח את מסות הגלגלות והחוטים . m = 3 kg ו- . m = 4 kg 2 1 א . ( 1 ) מצאו את שיעור ירידתו של הגוף שמסתו , m A כאשר הגוף שמסתו nViy m בשיעור של מטר אחד . 2 ( 2 ) נסמן את גודל תאוצתו של הגוף שמסתו m ב- . a x בטאו את גודל תאוצת הגוף שמסתו m באמצעות . a 2 ב . חשבו את תאוצתו של כל אחד משני הגופים . . 88 * 0 התבוננו באיור שבשאלה . 87 ניתן להזניח את מסות הגלגלות והחוטים ביחס למסות . m - \ m 2 : א . חשבו את היחס , ~ - אם הגופים בשיווי משקל . ב . אם המערכת אינה בשיווי משקל : ( 1 ) מצאו את שיעור ירידתו של הגוף שמסתו , "ל כאשר הגוף שמסתו m עולה בשיעור של מטר אחד . 2 ( 2 ) נסמן את תאוצתו של הגוף שמסתו m ב- . a בטאו 1 את תאוצת הגוף שמסתו דת באמצעות . 3 2 ( 3 ) בטאו את a באמצעות . m - \ m ] 2 Dnnon ( 4 ) על התוצאה , ( 3 ) -ב והראו כי כאשר המערכת בשיווי משקל , מתקבל הקשר שמצאתם בסעיף א . . 89 גוף שמסתו m מונח על משטח אופקי . מקדם החיכוך בין הגוף לבין המשטח הוא \ x ( הניחו כי מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי שווים זה לזה . ( לגוף מחובר מדחף שבאמצעותו ניתן להפעיל על הגוף כוח F בזווית a עם הכיוון האופקי ( ראו איור . ( ניתן לשלוט בגודלו של F א . גודלו של הכוח F הולך וגדל . האם הכוח הנורמלי נשאר קבוע , קטן או גדל ? נמקו . ב . גודלו של הכוח F קבוע , והגוף מואץ על פני המשטח בתאוצה שגודלה . a הביעו את גודל הכוח באמצעות נתוני השאלה ( OH | u , m ) ובאמצעות . a ג . כאשר גודלו של הכוח F הולך וגךל - גדלה גם התאוצה . הראו זאת על-ידי : ( 1 ) הביטוי שמצאתם בסעיף ב ; ( 2 ) ניתוח השינויים בגודלי הכוחות הפועלים על הגוף . ד . כאשר גודלו של הכוח F קטן מערך מסוים - הגוף אינו מתחיל לנוע . מצאו חסם תחתון לגודל הכוח שיביא את הגוף לידי תנועה ( בטאו תשובתכם באמצעות נתוני השאלה . ( ה . כאשר ל- F גודל מרבי , כך שהגוף עדיין נע על פני המשטח : ( 1 ) בטאו באמצעות נתוני השאלה את גודלו של כוח זה ; ( 2 ) בטאו באמצעות נתוני השאלה את תאוצת הגוף במקרה זה . . 1 מה יקרה לגוף כאשר F יהיה גדול מהכוח שמצאתם בסעיף ה ? . 90 באיור מתוארת משקולת הקשורה באמצעות חוט לתקרה של כלי רכב , הנע בכיוון אופקי . המתקן משמש מד תאוצה ; התאוצה נקבעת על-פי סטיית החוט מהכיוון האנכי . רוצים לבנות סקלה שצורתה קשת מעגלית ( ראו איור , ( ולסמן בה שנתות במרווחים קבועים של ערכי תאוצה ( למשל שנת לכל תוספת של 1 \ 'מ ש ' . ( א . הראינו בדוגמה 6 שבגוף הפרק , כי הקשר בין גודל תאוצה a והזווית a הוא . a = g tan a בנו טבלה ובה שתי עמודות : באחת רשמו ערכי תאוצה מ- 0 עד 10 מ \' ש ' בקפיצות של 1 \ 'מ ש ' , ובשנייה רשמו את ערכי הזוויות המתאימות . a

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר