עמוד:101

m בין t = 4 . 5 s לבין niTDD t = 6 s הגוף ( -2 ) — ג . lmד . 5 m m . 20 ריצת 100 מ v = 10 . 14 — : ' S ריצת 200 = 10 . 35 ™ : 'מ ^ . 21 א . 7 . 5 ^ S 4 ^ . 22 S x = 4 m . N . 23 0 ב . x = 19 m v = 8 m / s . A : 0 A . 24 מהירות הגוף הולכת וגדלה : AB מהירות הגוף קבועה : BC מהירות הגוף הולכת וקטנה : CD מהירות הגוף שווה לאפס t = 50 s 1 y t = 0 -D . N . 25 הגוף נע ימינה . ברגע t = 50 s הגוף משנה אתכיווןתנועתו . ו ג 1 yt = 50 רגע t = 120 s הגוף נע שמאלה . ברגע t = 120 s הגוף משנה את כוון תנועתו . מרגע ry t = 120 s nun t = 160 s נע ימינה . ב . t = 0 , 50 s , 120 s , 160 s A = 520 m . . 27 גוף א : ימינה ; גוף ב : שמאלה Ax = 20 m . N . 28 ב . החיובי ג . x = 25 m . 29 ב . שווה . 31 הדרכים שוות Ax = 23 m . N . 32 ב . ברנ 43 x . 33 ב . 10 m / s 25 m . ' 1 ד . 24 m / s 336 m . 1 . 34 א . 2 . 5 m / s ב . 75 m 200 m / s . 35 a 2 . 8 m / s 2 . 36 7680 m . 37 . 38 ב . 1275 m 40 s . A . 39 א . 2 . 5 m / s ב . = 416 . 7 m . 40 א . ( 2 ) ב . ( 4 ) 54 m . 41 . 42 א . כן ב . לא ג . כן הכן 3-1 1 . 43 5-1 2 . 44 . 45 א . תנועה שוות מהירות x = 2 m , v = 3 m / s 0 ב . תנועה שוות תאוצה x = 0 , v = 1 m / s , a = 2 m / s 2 0 1 Wj // 7 j שוות תאוצה v = l m / s , a = 4 m / s 0 ד . תנועה שוות מהירות ה . הגוף במנוחה בנקודה ששיעורה x = lm ו . תנועה שוות תאוצה / 5 2 בנ x =-4 m , v = 2 m / s , a = 6 1 Q Q . 46 ב . ( 1 ) רגע המפגש של המכוניות הוא שיעור הזמן של נקודת החיתוך בין שתי העקומות . . 47 א . ( 4 ) . 48 הנחיה : כל הנתונים המספריים מיותרים . 60 km . 49 . 50 ב . 1 . 25 m : t = ls 31 . 25 m : t = 5 s 75 m : t = 10 s מכונית א מקדימה את מכונית ב ברגעים אלה . ג . = 23 . 87 s 10 s . 51

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר