עמוד:86

. 25 לפניכם גרף מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . הכיוון החיובי של ציר המקום נבחר ימינה . א . תארו את תנועת הגוף - ציינו מהם כיווני תנועתו בפרקי הזמן השונים , ומתי הגוף משנה את כיוון תנועתו . ב . מתי מהירות הגוף שווה לאפס ? נמקו . ג . מהו המרחק המרבי ימינה לנקודת המוצא שאליו מגיע הגוף ? 5 . 3 גוף סהירות-זסן א . גרף מהירות-זכזן בתנועה שוות-סהיוות . 26 לפניכם ערכי המהירות של ארבעה גופים , שכל אחד נע במהירות קבועה . גוף v = + 2 m / s : ( 1 ) גוף v =+ 4 m / s : ( 2 ) ג / ך v = - 3 m / s : ( 3 ) v = - 5 m / s : ( 4 ) JM IDDID במערכת צירים אחת את גרפי מהירות-זמן של כל אחד מארבעת הגופים , וסמנו את הגרפים - ( 1 ) -ב ( 4 ) בהתאם לסימון הגופים . . 27 לפניכם גרפי מהיחת-זמן של שני גופים - גוף א וגוף ב . תנועת הגופים מתוארת ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי פונה ימינה . ציינו את כיוון התנועה ( ימינה או שמאלה ) של כל אחד משני הגופים . . 28 לפניכם גרף מהירות-זמן של תנועת גוף . ברגע t = 0 y / j n היה בנקודה ששיעורה . x = 5 m א . מצאו את העתק הגוף מרגע jr 0 עד לרגע . t- - 10 s ב . האם הגוף נע בכיוון החיובי של ציר ה- x או בכיוונו השלילי ? נמקו . ג . חשבו את מקום הגוף ברגע . t = 10 s . 29 באיור מתוארים גרפי מקום-זמן של מכוניות א ב-1 הנוסעות על כביש ישר . א . סרטטו גרף מהירות-זמן של מכונית א . ב . לגבי פרק הזמן ^ = 0-מ עד : ^ = 111 האם המהירות הממוצעת של מכונית ב גדולה מזו של מכונית א , קטנה ממנה , או שווה לה ? נמקו .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר