עמוד:75

9 . 3 וק י ₪ ב השינוי במהירות על-פי גרף תאוצה-זמן על-פי פעקציית מהירות-זמן אפשר למצוא את פונקציית תאוצה-זמן . האם אפשר גם ההפך ? כלומר : נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר - תנועה שוות-תאוצה . איור 59 הוא גרף תאוצה-זמן בתנועה שוות-תאוצה . על-פי הגדרת התאוצה בתנועה שוות-תאוצה מתקיים ₪ pn . Av = aAt התבוננות באיור 59 מורה כי המכפלה aAt היא שטח המלבן הצבעוני At ) הוא הבסיס a-1 הוא הגובה של המלבן . ( ג . גזירת nnou תאוצה-זסן nnouo מהירות-זמן נדון בתנועת חלקיק שנוסחת מהירות-זמן שלו היא v = 2 t + l נמצא את נוסחת תאוצה-זמן של החלקיק בהליך דומה לזה שבאמצעותו גזרנו את הנוסחה מהירות-זמן מנוסחת מקום-זמן בסעיף 5 . 2 של פרק זה . ברגע t מסוים מהירות החלקיק היא , v = 2 t + 1 וברגע מאוחר יותר , , t + At מהירות החלקיק . v = 2 ( t + At ) + 1 2 1 נחשבו את התאוצה הרגעית ברגע : t כלומר תאוצת החלקיק בכל רגע t ניתנת על ידי : a = 4 t מצאנו נוסחה המציגה את התאוצה הרגעית של החלקיק כפונקציה של הזמן . נוסחה כזו מכונה נוסחת תאוצה-זמן . בכל רגע t יש למכונית תאוצה רגעית המתאימה לאותו רגע . למשל , ברגע t = 1 s תאוצת המכונית היא 4 מ \' ש ' ( הצבת t = ls בביטוי . ( a = At הגרף המתאר תאוצה של גוף כפונקציה של הזמן מכונה בקצרה גרף תאוצה-זמן . כדי לגזור את נוסחת תאוצה-זמן מתוך נוסחת מהירות-זמן קיים הליך פשוט מזה של חישוב על-פי ההגדרה , כפי שעשינו לעיל . הדבר דורש ידע בחשבון דיפרנציאלי . על כך בפרק ד ' סעיף . 5 . 1 איור ; 59 גרף תאוצה-זמן בתנועה טוות-תאוצה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר