עמוד:73

9 . 2 תאוצה רגעית א . הגדרת המושג "תאוצה רגעית" הגדרת המושה "תאוצה רגעית " של גוף הנע לאורך קו ישר : כאשר הוף נע לאורך קו ישר אזי תאוצתו הרגעית , , a ברגע rmaiD t כגבול של התאוצות הממוצעות מרגע t עד לרגע , t + At כאשר מרווח הזמן At שואף לאפס . Av [ v ( t + At ) -v ( t ) _ dv ( t ) בלשון מתמטית : ( 13 ) a = 11 m — = lim — T At- » o At At- > 0 At ot כאשר : tvm 'yzn nwrm - v ( t ) - v ( t + At ) מהירות הגוף ברגע t + At ב . המשמעות הגרפית של התאוצה הרגעית באיור 57 מוצג גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת מרגע t עד לרגע t + At היא שיפוע של המיתר המחבר את שתי הנקודות המתאימות על העקומה . תאוצה ממוצעת מוגדרת כ- ; a = Av / At מאידך גיסא , הביטוי Av / At = ( v - v ) / ( t - t ) מייצג את שיפוע המיתר 2 2 2 a AC התאוצה . / XJV . הממוצעת ניתנת על ידי שיפוע המיתר המחבר את הנקודות המתאימות על עקומת מהיחת-זמן . c איור : 57 המיתרים נואפים לנוש'ק כאשו At— > 0

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר