עמוד:65

ב . הטיפול האלגברי בנפילה חופשית לאורך מסלול אנכי כיוון שנפילה חופשית לאורך מסלול אנכי היא שוות-תאוצה , נוכל להשתמש בנוסחאות ( 10 ) , ( 9 ) , ( 8 ) ( 11 ) -ו שפיתחנו עבור תנועה שוות-תאוצה כלשהי גם עבור נפילה חופשית אנכית . כיוון שציר מקום המתאים לתיאור תנועתו של גוף הוא אנכי , נסמן אותו באות y ( במקום באות \ המשמשת בדרך-כלל לסימון ציר אופקי . ( לכן נרשום את נוסחאות ( 10 ) , ( 9 ) , ( 8 ) ( 11 ) -ו עבור נפילה חופשית אנכית עם האות ץ במקום עם האות x ( ראו דוגמאות 14-12 להלן . ( את ראשיתו ואת כיוונו של ציר y-n אנו חופשיים כמובן לבחור כרצוננו . נראה איך משפיע כיוון הציר על הסימנים הסימן האלגברי של : v כאשר גוף הנופל חופשית בכיוון אנכי נע בכיוון החיובי של ציר y-n ( בין אם ציר ה-ץ מצביע מטה או מעלה ) - המהירות חיובית , וכאשר הוא נע בכיוון השלילי של ציר y-n המהירות שלילית . הסבר : הסימן האלגברי של v נקבע על ידי הסימן האלגברי של ההעתק . Ay כאשר הגוף נע בכיוון החיובי של ציר - y-n ערכי ההעתק חיוביים ( גם אם ערכי y חיוביים וגם אם הם שליליים ) לכן מהירותו חיובית . כאשר הגוף נע בכיוון השלילי של ציר y-n ערכי Ay שליליים , לכן מהירותו שלילית . הסימן האלגברי של : a נפריד את הדיון לשני מקרים א ו-ב : מקרה א : כיוונו החיובי של ציר y-n נבחר מטה : הסימן האלגברי של התאוצה חיובי כאשר הגוף נע מעלה וגם כאשר הוא נע מטה . הסבר : סימן התאוצה נקבע על-פי הסימן של . Av אם הגוף נע מטה - מהירותו חיובית והערכה המוחלט הולך וגדל לכן Av חיובי . אם הגוף נע מעלה - מהירותו שלילית והערכה המוחלט הולך וקטן לכן גם הפעם Av חיובי . מקרה ב : כיוונו החיובי של ציר y-n נבחר מעלה : הסימן האלגברי של התאוצה הוא שלילי בעליה ובירידה . הסבר : סימן התאוצה נקבע על-פי הסימן של . Av אם הגוף נע מטה - מהירותו שלילית והערכה המוחלט הולך וגדל , Av ^ שלילי . אם הגוף נע מעלה - מהירותו חיובית והערכה המוחלט הולך וקטן , לכן גם במקרה זה Av שלילי . איור : 49 כדור א yj בהעדר כורו הכובד , וכדור ב הגע בהופעת כוח הכובד "ו 9 \ ל" לעומת כדור א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר