עמוד:20

3 . 4 דרכים להצגת פונקצ"ת כזקום-זמן כפי שציינו בסעיף הקודם , אפשר להפיק מתרשים עקבות של גוף נע את ערכי המקום , , x שלו כפונקציה של ערכי הזמן , . t נשתמש בשלוש דרכים להצגת פונקציה זו כמפורט להלן . . 1 טבלה : אנו יכולים להציג את מקומו של גוף כפונקציה של הזמן באמצעות טבלה בת שתי עמודות ( או בת שתי שוחת . ( בעמודה ( או בשורה ) הראשונה תופיע סדרה של ערכי הזמן , ובשנייה סדרה של ערכי המקום המתאימים , כמתואר בטבלה 4 שבה רשום , לדוגמה , שברגע t = 0 . 5 s הגוף הנע ( לאורך קו ישר ) חלף בנקודה ששיעורה הוא בת . x = 0 . 375 nV 3 D המציגה ערכי מקום של גוף כפונקציה של הזמן מכונה בקצרה טבלת מקום-זמן . כל ערכי הזמן המופיעים בטבלה 4 נמדדים בשניות , לכן לא רשמנו את היחידה ליד כל ערך של זמן , אלא בראש הטבלה . כך עשינו גם לגבי יחידת המקום . m - הדבר מקל על קריאת טבלאות , וכך ננהג גם בעתיד . . 2 דיאגרמת פיזור וגרף : דיאגרמת פיזור , במובן הכללי , היא סדרה של נקודות המסומנות במערכת צירים , אשר מגדירות פונקציה ( כיוון שמדובר בנקודות - הפונקציה מוגדרת עבור ערכים בדידים ולא עבור רצף של ערכים . ( אפשר הציג את מקומו של גוף כפונקציה של הזמן באמצעות דיאגרמת פיזור שבה הציר האופקי הוא ציר הזמן , x והציר האנכי הוא ציר המקום , x וכל נקודה מציינת את המקום שבו היה הגוף ברגע מסוים . איור 9 א הוא דוגמה לדיאגרמת פיזור ( המתאימה לתנועה המיוצגת בטבלה . ( 4 מדיאגרמת פיזור זו אפשר לראות , לדוגמה , כי ברגע t = 2 s הגוף הנע ( לאורך קו ישר ) היה בנקודה ששיעורה . x = 0 אם במקום הנקודות של דיאגרמת הפיזור מופיע קו , מכנים את הקו בשם עקומה ( גם אם הקו ישר . ( איור העקומה יחד עם הצירים נקרא גרף . גרף אשר מציג את המקום של גוף נע כפונקציה של הזמן מכונה בקצרה גרף מקום-זמן ( ראה לדוגמה איור 9 ב . ( איור \ " : 9 וג pf-Dipo n"xpj ! 9 באופן גר 9 י טבלת | Df-D 1 pD n" * pj 19 MV : 4 באמצעות טבלה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר