עמוד:10

. 5 פונקצ"ת סהירות-זמן 35 5 . 1 מהירות ממוצעת 35 5 . 2 מהירות תעית 36 5 . 3 תפיסה מוטעית - המושג "מהירות " 42 5 . 4 גרף מהירות-זמן 43 . 6 תנועה שוות-תאוצה 46 6 . 1 מושגים הקשורים בתנועה שוות-תאוצה 46 6 . 2 תפיסה מוטעית - המושג "תאוצה " 47 6 . 3 פיתוח נוסחאות לתנועה שוות-תאוצה 48 6 . 4 דוגמאות להתרת תרגילים - תנועה שוות-תאוצה 51 . 7 ניתוח ערכי מקום כפונקציה של הזמן שהתקבלו בניסוי 56 8 . נפילה חופשית 62 8 . 1 המושג "נפילה חופשית " 62 8 . 2 איפיון נפילה חופשית לאורך מסלול אנכי 63 8 . 3 תפיסה מוטעית - נפילה חופשית של גופים שוני משקל 66 8 . 4 נפילה חופשית - מבט היסטורי 67 8 . 5 דוגמאות להתרת תרגילים - נפילה חופשית 68 . 9 פונקציית תאוצה-זמן 72 9 . 1 תאוצה ממוצעת 72 9 . 2 תאוצה רגעית 73 9 . 3 חישוב השינוי במהירות על-פי גרף תאוצה-זמן 75 . 10 יחסיות התנועה 77 10 . 1 מנוחה ותנועה 77 10 . 2 המקום כגודל יחסי 77 10 . 3 המהירות כגודל יחסי 78 10 . 4 התאוצה כגודל יחסי 79 עיקרי הדברים - פרק א 81 שאלות , תרגילים ובעיות 82

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר