עמוד:142

לחזרה ולדיון . 1 בפרק מוזכרים שלושה תפקידי הנהגה : נשיא , חכם וראש הגולה . השוו בין התפקידים באמצעות הטבלה הבאה . השלימו את הטבלה במחברתכם . א . מה אפשר ללמוד מן ההשוואה על מעמד הנשיא ועל מעמד החכם ? ב . מה אפשר ללמוד מן ההשוואה על יחסי הכוחות בין הנשיאים לחכמים ? ג . בחרו שלושה נשיאים וציינו מה היה מעמדם המדיני ומה היה מעמדם בעיני החכמים . ד . מה אפשר ללמוד מן ההשוואה על מעמדו של ראש הגולה ? . 2 לדברי ג' אלון : "התפרדות זו של התורה מן הנשיאים אפשר שמסייעת היא לשמירתו וחיזוקו של האופי העממי של החכמים , לנטילת מגמת הארגון והגיבוש של מעמדהחכמים ולזיקתם של אלו להמונים" ( תולדות היהודים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , עמ' . ( 148 א . כתבו בלשונכם את דברי ג' אלון בעניין חלוקת התפקידים בין הנשיאות לחכמים . ב . ציינו תוצאות אחרות של חלוקה זו המוזכרות הפרק . . 3 הביאו דוגמה להלכה משמו של רב הנהוגה בימינו או לאחת מהתפילות שחיבר . היעזרו במרשתת . . 4 בפרק מוזכרים כללים שניסח האמורא שמואל . הביאו דוגמה לכלל אחר שהוא ניסח או לאחת מאמרותיו . היעזרו במרשתת . . 5 בתלמוד הבבלי נאמר : "מימות רבי ] רבי יהודה הנשיא [ עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" ( גטין נט ע"א . ( הסבירו דברים אלו על פי פעולותיהם של חכמים אלו ודמותם . . 6 א . לפניכם טבלה המציגה את ההנהגה היהודית בימי הבית השני ובתקופת האמוראים . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . אילו מוסדות הנהגה היו קיימים בכל התקופות ? אילו מוסדות התבטלו ? מדוע מוסדות אחדים נשמרו ואחרים התבטלו ? ג . מה אפשר להסיק מן הטבלה על תהליך צמיחתה של הנהגת החכמים ועל התגבשותה להנהגה לאומית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר