עמוד:121

החוקרים הסבורים שרבי יהודה הנשיא בחר משניות מתוך הקבצים שהיו לפניו טוענים שאת המשניות שהוא בחר הוא השאיר לעתים בלשונן ובסגנונן ואף בסדר שהיו . ואולם , לטענתם עצם בחירת המשניות היא פעולה של הכרעה ובחירה . חשיבותה של הבחירה מוכחת במספרן הרב של ההלכות שנותרו מחוץ למשנה , הגדול ממספרן של ההלכות שנכנסו למשנה . לדעת חוקרים אלו רבי יהודה הנשיא נמנע במכוון מלהכריע במחלוקות כי מטרתו לא הייתה ליצור קובץ חוקים או ילקוט כולל של הלכות אלא ליצור ספר לימוד לתלמידיו . יש חוקרים החולקים על דעה זו וטוענים כי משנתו של רבי יהודה הנשיא כוללת לקט מכל המסורות שהגיעו אליו מימי רבן יוחנן בן זכאי ועד ימיו . לדעתם רבי יהודה הנשיא ברר , עיבד וסגנן אותן כך שיהיה אפשר לפסוק על פיהן הלכה . הוא הגיה את המשניות כדי שיתאימו לדעתו , הוסיף או השמיט , איחד מקורות שהיו דומים והפך משנה שייצגה דעת יחיד למשנה המייצגת דעת חכמים . עמדה זו , הרואה במשנה ספר הלכה ולא ספר לימוד , היא העמדה הרווחת בקרב פרשני המשנה . למרות חילוקי הדעות מסכימים כולם כי המשנה היא הספר הראשון בספרות חז"ל והבסיס להתפתחות התורה שבעל פה מאז ועד ימינו . מחלוקת אחרת בין פרשנים היא אם משנתו של רבי יהודה הנשיא נערכה בעל פה או נכתבה , אבל גם לפי הדעה שהיא נכתבה בימיו היו מעט עותקים כתובים והלימוד התנהל ברובו בעל פה . תעודה כתיבת המשנה כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה אמרו עתידה שעה שיהא אדם מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצא מדברי סופרים ואינו מוצא שנאמר ( עמוס ח [ יא . ([ לכן " הנה ימים באים נאם ה "' . 'וגו ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו [ ... ] שלא יהא דבר מדברי תורה דומה לחברו אמרו נתחיל מהלל ומשמאי ) . תוספתא , עדויות א , א ) . 1 מה היה חששם של חכמי יבנה ? . 2 מדוע לדעתכם התחילו חכמי יבנה מהלל ושמאי ? היעזרו בעמ' . 68 3 . בית המדרש ביבנה מדומה לכרם . מהי לדעתכם משמעות הדימוי ? היה רבי יהודה הנשיא מונה שבחן של חכמים [ ... ] לר' עקיבא קרא לו אוצר בלום [ מלא וגדוש . [ למה רבי עקיבא דומה ? לפועל שנטל קופתו ויצא לחוץ . מצא חטים מניח בה , מצא שעורים מניח בה , כוסמין [ מין של דגן ] מניח בה , פולין [ צמח ממשפחת הקטניות ] מניח בה , עדשים [ צמח ממשפחת הקטניות ] מניח בה . כיון שנכנס לביתו מברר חטים בפני עצמן , שעורים בפני עצמן , כוסמין בפני עצמן , פולין בפני עצמן , עדשים בפני עצמן . כך עשה ר' עקיבא ועשה כל התורה טבעות טבעות . ( אבות דרבי נתן , נוסח א , יח ) . 1 מדוע כינה רבי יהודה הנשיא את רבי עקיבא אוצר בלום ? . 2 האם משנת רבי יהודה הנשיא דומה לשיטת סידור ההלכות של רבי עקיבא ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר