עמוד:117

שאלות לסיכום הסעיף : הנשיאים בגליל ( עמ' ( 117-113 . 1 מה היו הקשיים שהתמודד אתם רבן שמעון בן גמליאל ? כיצד הוא פתר אותם ? . 2 רבי יהודה הנשיא ראה את עצמו מנהיג של העם כולו . הדגימו טענה זו במעשיו ובקביעותיו . . 3 הסבירו כיצד קשריו של רבי יהודה הנשיא עם השלטון הרומי השפיעו על מעמדו בעם . . 4 רבן שמעון בן גמליאל כינה את בנו רבי יהודה הנשיא "ארי בן , "שועל לעומת רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי , שאותו הוא כינה "ארי בן . "ארי מה אפשר ללמוד מדימויים אלו על מעמדו של רבן שמעון בן גמליאל בעיני עצמו ? תעודה היחסים בין רבי יהודה הנשיא לחכמים פעם אחת גזר רבי [ יהודה הנשיא ] שלא ילמדו תלמידים בשוק [ ... ] יצא רבי חייא ולימד את שני בני אחיו בשוק [ ... ] שמע ר' [ רבי יהודה הנשיא ] כעס . בא רבי חייא להיראות לפניו . אמר לו [ רבי יהודה הנשיא : [ עייא [ רבי יהודה הנשיא לעג לרבי חייא שהתקשה בביטוי אותיות ] מי קורא לך בחוץ ? הבין [ רבי חייא שרבי יהודה הנשיא ] החליט לנדותו וגזר על עצמו נידוי של שלושים יום . ( מועד קטן טז ע"א-ע"ב . מתורגם מארמית ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 מהו נושא המחלוקת בין רבי יהודה הנשיא לרבי חייא ? . 3 מה אפשר ללמוד מהסיפור על היחסים בין רבי יהודה הנשיא לחכמים ? יהודה וחזקיה בני רבי חייא היו יושבים בסעודה לפני רבי , ולא היו אומרים ולא כלום . אמר להם [ רבי יהודה הנשיא למלצרים : [ הגבירו את היין על הדרדקים [ השקו את הילדים הקטנים יין . הכינוי דרדקים מבטא זלזול , [ כדי שיאמרו דבר . כיוון שהשתכרו , פתחו ואמרו : אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל , ואלו הן : ראש גולה שבבבל , ונשיא שבארץ ישראל [ ... ] אמר להם [ רבי יהודה הנשיא לבני רבי חייא : [ בני , קוצים [ עלבונות ] אתם מטילים לי בעיני !? אמר לו רבי חייא : רבי , אל ירע בעיניך , יין ניתן בשבעים אותיות [ יין בגימטרייה = שבעים , [ וסוד ניתן בשבעים אותיות , נכנס יין - יצא סוד . ( סנהדרין לח ע"א . מתורגם מארמית ) . 1 מה אפשר ללמוד משתיקתם של בני רבי חייא ומה אפשר ללמוד מדבריהם על יחסם אל רבי יהודה הנשיא ? . 2 רבי יהודה הנשיא נמנע מלסמוך את בניו של רבי חייא לדיינים . מה אפשר ללמוד מכך על יחסו למתנגדיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר