עמוד:99

תפילת ערבית מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע . אמר ליה : תפילת ערבית רשות או חובה ? אמר ליה : רשות . בא לפני רבן גמליאל אמר ליה : תפילת ערבית רשות או חובה ? אמר ליה : חובה . אמר ליה [ התלמיד : [ והלא רבי יהושע אמר לי רשות ? אמר לו [ רבן גמליאל : [ המתן עד שיכנסו בעלי תריסין [ החכמים ] לבית המדרש . כשנכנסו בעלי תריסין עמד השואל ושאל : תפילת ערבית רשות או חובה ? אמר ליה רבן גמליאל : חובה . אמר להם רבן גמליאל לחכמים : כלום יש אדם שחולק בדבר זה ? אמר ליה רבי יהושע : לאו . אמר ליה [ רבן גמליאל : [ והלא משמך אמרו לי רשות ? אמר ליה [ רבן גמליאל : [ יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך . עמד רבי יהושע על רגליו ואמר : אלמלי אני חי והוא מת יכול החי להכחיש את המת ועכשיו שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את החי ? היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד [ הפסיקו את הדיון . [ אמרי : עד כמה נצעריה [ כמה נצער את רבי יהושע ] [ ... ] נוקמיה [ מינו ] לרבי [ את ] אלעזר בן עזריה [ משום ] דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא [ מצאציו של עזרא הסופר [ ... ] . [ אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס , שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו [ פנימיותו אינה כחיצוניותו מבחינה זו שלא הגיע לשלמות רוחנית ] לא יכנס לבית המדרש . ההוא יומא אתוספו [ נוספו ] כמה ספסלי [ ... ] [ בבית המדרש נוספו תלמידים חדשים . [ הוה קא [ כשכך היה ] חלשה דעתיה של רבן גמליאל אמר דלמא [ שמא ] ח"ו [ חס וחלילה ] מנעתי תורה מישראל [ ... ] ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת [ ... ] אמר רבן גמליאל [ לעצמו : [ הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לרבי יהושע [ אלך לפייס את רבי יהושע . [ כי מטא לביתי חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן [ כשהגיע לביתו ראה שהקירות שחורים . [ אמר ליה : מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי [ מייצר פחמים ] אתה . אמר ליה [ רבי יהושע : [ אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים . אמר לו : נעניתי לך מחול לי . לא אשגח ביה [ רבי יהושע לא שם לב אליו . [ [ ביקש רבן גמליאל [ : עשה בשביל כבוד אבא . פייס [ רבי יהושע מחל לו . [ ( ברכות כז ע"ב–כח ע"א ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 מדוע העניש רבן גמליאל את רבי יהושע ומדוע החליט לפייסו ? . 3 מה אפשר ללמוד מן הסיפור על היחסים בין שני החכמים ? . 4 בוויכוח מובאת עמדתו של רבן גמליאל : "תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית . "המדרש א . מהי העמדה של רבן גמליאל בנושא לימוד התורה ? ב . מהי המשמעות של הביטוי "אין תוכו כברו" בימינו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר