עמוד:98

רבן גמליאל מבסס את מעמדה של הנשיאות ההכרעות שהתקבלו ביבנה בימיו של רבן גמליאל לא התקבלו על דעת כל החכמים . יש הרואים במחלוקות בינו ובין החכמים ביטוי לעימות בין הנהגה שבראשה חכמים לבין הנהגה שבראשה נשיא המוכר מטעם השלטון הרומי , ויש המפרשים אותן כמחלוקות המשקפות עמדות הלכתיות מנוגדות . דוגמה לכך היא המחלוקות בין רבן גמליאל לרבי יהושע בן חנניה . בין רבן גמליאל לרבי יהושע הייתה מחלוקת על מועד הקידוש של חודש תשרי – רבן גמליאל העניש את רבי יהושע , על שחלק על דעתו , וציווה עליו לחלל את יום הכיפורים שחל על פי חישובו . מחלוקת אחרת בין השניים נסבה סביב השאלה אם תפילת ערבית היא רשות או חובה . גם הפעם העניש רבן גמליאל את רבי יהושע וציווה עליו לעמוד על רגליו בשעה שהוא דורש . חכמי יבנה התקשו לקבל את יחסו של רבן גמליאל והחליטו להדיח אותו מן הנשיאות ולמנות תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה . אף על פי שהודח , המשיך רבן גמליאל להגיע לבית המדרש וללמוד בו . כעבור זמן הוא אף חזר לנשיאות , ורבי אלעזר בן עזריה כיהן לצדו . לפי התלמוד הבבלי רבן גמליאל טען שיחסו לרבי יהושע לא נבע מדאגה לכבודו האישי : " ריבונו של עולם , גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי , אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל" ( בבא מציעא נט ע"ב . ( כשחזר רבן גמליאל לכהונתו הוא המשיך לבסס את מעמד הנשיאות ואת המגמה לקבוע הלכה אחידה . עמדה זו התקבלה בסופו של דבר גם על דעת רבי יהושע : במחלוקת עם רבי אליעזר בן הורקנוס , גיסו של רבן גמליאל וממשיך דרכם של בית שמאי , ייצג רבי יהושע את הגישה שיש לקבל את הכרעת בית הדין ולא את דעתו של חכם יחיד . תעודה המחלוקת בין רבן גמליאל ותלמידיו קידוש החודש דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בעלייתו על הטבלה בכותל , שבהן מראה את ההדיוטות [ עדים שבאו לסנהדרין להעיד על מולד הירח . [ ואומר : ראית כזה או כזה ? [ ... ] באו שניים ואמרו ראינוהו בזמנו [ בליל שלושים לחודש , [ ובליל עיבורו [ ליל שלושים ואחד ] לא נראה . וקיבלן רבן גמליאל . אמר רבי דוסא בן הרכינס : עדי שקר הן ! היאך מעידים על האישה שילדה ולמחר כרסה בין שיניה ? אמר לו רבי יהושע רואה אני את דבריך . שלח לו רבן גמליאל [ לרבי יהושע : [ גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך . [ ... ] נטל [ רבי יהושע ] מקלו ומעותיו בידו הלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו . עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו . אמר לו : בוא בשלום רבי ותלמידי ! רבי בחוכמה , ותלמידי שקבלת את דברי . ( משנה , ראש השנה ב , ח–ט ) . 1 מה תוכלו ללמוד מן התעודה בעניין דרך מסירת העדות על מולד הלבנה ? . 2 מהי החשיבות של קביעת החודש על פי הסכמה של כל החכמים ? . 3 מה הייתה מטרתו של רבן גמליאל בגזרה על רבי יהושע ? . 4 מה תוכלו ללמוד על אישיותו של רבן גמליאל מהדברים שאמר לרבי יהושע שבא אליו ביום הכיפורים שחל על פי חישובו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר