עמוד:97

רבן גמליאל פועל להרחקת המינים ולחיזוק היישוב היהודי בארץ בימי רבן גמליאל חוברה ברכת המינים הנאמרת בתפילת שמונה עשרה . לדעת חוקרים אחדים הברכה – למעשה הקללה – מכוונת אל כל הנוצרים ; ולדעת חוקרים אחרים היא מכוונת רק אל היהודים-הנוצרים ( עמ' . ( 61 היהודים-הנוצרים נהגו להתפלל עם היהודים בבתי הכנסת , וברכת המינים חוברה כדי להרחיקם ולמנוע מהם להשפיע על הציבור . הספרים שהם כתבו , גם אם היו ספרי תורה , נחשבו לספרים שאין לנהוג בהם קדושה . לדוגמה , במקרה של שרפה בשבת מותר לחלל את השבת כדי להציל ספרי תורה , אבל אין מצילים ספרי תורה שנכתבו על ידי מינים אף על פי שגם בהם מופיע שם ה' ( שבת קטז ע"א . ( בהרחקת המינים ביקשו רבן גמליאל וחכמי יבנה ללכד את העם . יש הרואים בהרחקתם את סיומו של תהליך שבו היהודים-הנוצרים ביקשו להתנתק משאר היהודים – הם לא השתתפו במרד הגדול ( עמ' , ( 70 וראו בחורבן אות להתגשמות הנבואות של ישו . ואולם , יש חוקרים החולקים על כך שהרחקת המינים הייתה תוצאה של אי-השתתפותם במרד הגדול וטוענים כי היא מבטאת את השאיפה של רבן גמליאל ליצור יהדות אחידה בלי פיצול לכיתות . על המגמה של ליכוד העם נוספה גם מגמה חדשה של חיזוק היישוב היהודי בארץ , ובתקופת נשיאותו של רבן גמליאל התקבלו תקנות שאסרו למכור קרקעות ובתים לנוכרים . כנראה תקנות אלו נועדו למנוע מהיישוב הנוכרי בארץ ישראל להתחזק וגם ביקשו לאפשר את קיומן של המצוות התלויות בארץ – כגון שמיטה ומעשרות . באמצעות התקנה הזאת ביקשו חכמים לבטא את המשך הזיקה של העם לארץ ישראל למרות החורבן וביטול הריבונות המדינית . תעודה ברכת המינים בנוסח קדום למשומדים אל תהי תקוה . אם לא ישובו לתורתיך . הנוצרים והמינים כרגע יאבדו [ מהרה ] ימחו מספר החיים ועם צדיקים אל ייכתבו . ברוך [ ... ] מכניע זדים . . 1 נגד מי מכוונת ברכת המינים בנוסח הקדום ? . 2 לפי התלמוד ( ברכות כח ע"ב ) את ברכת המינים ניסח שמואל הקטן . בררו מי היה שמואל הקטן ומדוע כונה בשם זה . היעזרו במרשתת . ברכת המינים בימינו ) נוסח ספרד ( ולמלשינים אל תהי תקוה , וכל המינים כרגע יאבדו , וכל אויבי עמך מהרה יכרתו , והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו . ברוך אתה יהוה , שובר אויבים ומכניע זדים . . 1 נגד מי מכוונת ברכת המינים בימינו ? . 2 השוו את הנוסח הקדום לנוסח המופיע בסידור בימינו . מה דומה ומה שונה ביניהם ? שערו מה ההסבר להבדלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר