עמוד:91

פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע [ בן חנניה ] הולך אחריו , וראה בית המקדש חרב . אמר ר' יהושע : אוי לנו על זה שהוא חרב . מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל . אמר לו [ רבן יוחנן בו זכאי : [ בני , אל ירע לך ; יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה , ואיזה ? זה גמילות חסדים . שנאמר : "כי חסד חפצתי ולא זבח" [ הושע ו , ו [ ... ] . [ באותה שעה נלכדה ירושלים . והיה רבן יוחנן בן זכאי יושב ומצפה וחרד ( כנגד מקום ) שהיה עלי יושב ומצפה , שנאמר : " והנה עלי יושב על הכסא יד דרך מצפה כי היה לבו חרד על ארון האלהים" [ שמואל א ד , יג . [ כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שהחריב את ירושלים ושרף את בית המקדש באש , קרע בגדיו וקרעו תלמידיו את בגדיהם , והיו בוכין וצועקין וסופדין . ( אבות דר' נתן , נוסח א , ד , ה ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 מי היה רבי יהושע בן חנניה ? מה הקשר שלו למקדש ומה הקשר שלו לרבן יוחנן בן זכאי ? . 3 א . מהו הקושי שרבי יהושע מבטא בדבריו ? ב . נסחו בלשונכם את הפתרון של רבן יוחנן בן זכאי לקושי הזה . . 4 מה פירוש הפסוק "כי חסד חפצתי ולא זבח" לפי הנביא הושע ומה פירושו לפי רבן יוחנן בן זכאי ? . 5 מה מאפיין את תגובתו של רבן יוחנן בן זכאי לחורבן המקדש ? משחרב בית [ המקדש השני ] רבו פרושין [ אנשים שפרשו מחיי העולם הזה ] בישראל שלא [ היו אוכלין בשר ולא שותין ] יין . נטפל להם ר' יהושע [ בן חנניה ] אמר להם מפני מה [ אין ] אתם אוכלים בשר ? אמרו לו : נאכל בשר שבכל יום היה [ קורבן תמיד ] קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל ? אמר להם : לא נאכל . ומפני מה אין אתם שותים יין ? אמרו לו : יין נשתה שבכל יום היה מתנסך ע"ג [ על גבי ] המזבח ועכשיו בטל ? אמר להם : לא נשתה . אמר להם : אם כך , לחם לא נאכל שממנו היו מביאין שתי הלחם [ קורבן מנחה שהיה מוקרב בחג השבועות ] ולחם הפנים [ קורבן משתים עשרה חלות סולת שאכלו הכוהנים בשבת , [ מים לא נשתה שמהן היו מנסכין מים בחג [ הסוכות , [ תאנים וענבים לא נאכל שמהן מביאין בכורים בעצרת . שתקו . אמר להם : בני להתאבל יותר מדאי אי אפשר [ ושלא להתאבל כלל אי-אפשר ] אלא כך אמרו חכמים : סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר ל [ חורבן ] ירושלים עושה אדם [ עסקי סעודה ] ומשייר דבר מועט [ זכר לירושלים ] עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירה דבר מועט זכר לירושלים שנאמר ( תהילים קלז , ה-ו ) " אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני . תדבק לשוני לחכי אם לא . "אזכרכי וכל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים עמה לעולם הבא שנא' ( ישעיהו סו , י ) "שמחו את ירושלים וגילו בה כל . "אוהביה ( תוספתא , סוטה טו , ה ) . 1 מהו הקושי שהפרושים מבטאים ? איזו מהתגובות לחורבן הם מייצגים בדבריהם ? . 2 לדעת חוקרים רבי יהושע פעל בשליחותו של רבן יוחנן בן זכאי . א . מהי תגובתו של רבי יהושע לדברי הפרושים ומהי דרך ההתמודדות שהוא מציע להם ? ב . הציגו את נקודת הדמיון בעמדותיהם של רבן יוחנן בן זכאי ורבי יהושע בן חנניה בתפיסתם את החורבן . . 3 מה ההבדל בין תגובתם של רבן יוחנן בן זכאי ורבי יהושע בן חנניה לחורבן ובין התגובה של ברוך הסורי ? כיצד כל אחת מהתגובות משפיעה על חיי האדם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר