עמוד:83

תעודה יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי ליבנה יצא רבן יוחנן בן זכאי לטייל בשוק , ראה את אנשי ירושלים ששולקין [ מבשלים ] תבן [ קש , פסולת של התבואה ] ושותין מימיו . אמר : בני אדם ששותין תבן ושולקין מימיו יכולים לעמוד בחילותיו של אספסינוס ? אין תקנה אלא שאצא מן העיר . אבא סיקרא בן בטיח ראש בריוני [ קנאי ] ירושלים , בן אחותו של ר' יוחנן בן זכאי היה . שלח לו רבן יוחנן בן זכאי : בוא אצלי בצנעא . בא . אמר לו רבן יוחנן : עד מתי אתם עושים כך וממיתים את כל העולם ברעב ? אמר לו מה אעשה ? אם אומר להם דבר יהרגוני . אמר לו רבן יוחנן : ראה לי תקנה שאצא מכאן , אפשר שתהא הצלה מועטת . אמר לו אבא סיקרא : עשינו בינינו שלא יצא אדם מכאן אלא אם כן הוא מת . אמר רבן יוחנן הוציאוני בדמות מת . אמר בן בטיח : עשה עצמך חולה ויבואו הכל לבקרך , והבא דבר של סרחון והנח אצלך , ויהיו אומרים " מת ר' יוחנן " ! וייכנסו תלמידיך [ וישאו את ארונך , [ ובני אדם אחרים לא ישאוהו , כדי שלא ירגישו בגופך שהוא קל - שהרי הכל יודעים שהחי קל מן המת . עשה רבן יוחנן כך . שלח וקרא לתלמידיו ר' אליעזר ור' יהושע , אמר להם : בני ! עמדו והוציאוני מכאן . עשו לי ארון ואשכב בתוכו . אחז רבי אליעזר מראשו ורבי יהושע מרגליו . היו מוליכים אותו עד שקיעת החמה , עד שהגיעו אצל שערי ירושלים . אמרו להם השוערים : מי הוא זה . אמרו להם : מת הוא . וכי אין אתם יודעים שאין מלינין את המת בירושלים ? ביקשו [ הבריונים ] לדקור בגופו של המת : אמר להם [ אבא סיקרא : [ יאמרו : רבם דקרו ! ביקשו לדחפו - אמר להם : יאמרו : רבם דחפו ! - פתחו לו השער ויצא . היו מוליכים אותו עד שהגיעו אצל אספסינוס . פתחו הארון ועמדו לפניו . אמר לו : שלום עליך , המלך ! שלום עליך , המלך ! אמר לו אספסינוס : חייב אתה שתי מיתות . אחת , שאתה קורא לי מלך , ואני איני מלך ; ועוד , אם מלך אני - עד עכשיו מפני מה לא באת אצלי ? אמר לו ר' יוחנן : שאמרת " לא מלך אני" - באמת מלך אתה , שאלמלא היית מלך לא נמסרה ירושלים בידיך [ ... ] ושאמרת " אם מלך אני - מפני מה לא באת אצלי עד עכשיו - " ? בריונים שבנו לא הנחוני . אמר לו אספינוס אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה - לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון ? שתק ר' יוחנן [ ... ] בתוך כך בא שליח מרומי ואמר לאספסינוס : עמוד , שמת הקיסר ונמנו גדולי רומי להושיבך בראש . [ ... ] אמר לו אספסינוס לר' יוחנן : אני הולך מכאן ואשלח אדם אחר [ במקומי ;[ אלא בקש ממני דבר ואתן לך . אמר לו ר' יוחנן : תן לי יבנה וחכמיה ושלשלת של רבן גמליאל ורופאים שירפאו את ר' צדוק . ( גיטין נו ע"א–ע"ב . התרגום מארמית מתוך : י' פרנקל , מדרש ואגדה , ג , עמ' ( 776–775 . 1 מדוע החליט רבן יוחנן בן זכאי לצאת מן העיר ? . 2 אילו פרטי מידע על רבן יוחנן בן זכאי עולים מן הסיפור בתלמוד ? . 3 מה אפשר ללמוד מדברי רבן יוחנן בן זכאי על שליטתם של הקנאים בירושלים ? . 4 כתבו בלשונכם את בקשותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר