עמוד:52

לחזרה ולדיון . 1 א . השוו בין המנהיגים לבית חשמונאי בעזרת הטבלה . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . אילו מסקנות עולות מן ההשוואה בעניין השינויים שחלו ביהודה בתקופת השלטון של בית חשמונאי ? ג . מהו לדעתכם השינוי המשמעותי ביותר שחל בתקופה זו ? . 2 א . אילו אמצעים נקטו החשמונאים כדי לבסס את העצמאות המדינית ? ב . האם השגת העצמאות המדינית על ידי החשמונאים הייתה חשובה לשמירה על ייחודם הדתי של יהודי ארץ ישראל ? נמקו את עמדתכם . . 3 מה אפשר להסיק ממדיניות הגיור על האופן שראו בו השליטים החשמונאים את מטרת העצמאות המדינית ? האם לדעתכם מדיניות הגיור סייעה בביסוס הזהות היהודית של המדינה החשמונאית או פגעה בה ? . 4 בברכת יעקב לבניו נאמר : " לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים" ( בראשית מט , י . ( הרמב"ן מפרש : "וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם ] ... [ וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני , כי היו חסידי עליון , ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל , ואף על פי כן נענשו עונש גדול , כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב . ] ... [ כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו ] מתו [ אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד , והסירו השבט והמחוקק לגמרי , והיה עונשם מדה כנגד מדה , שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם . "הכריתום א . לפי הרמב"ן , על מה יש לשבח את החשמונאים ? ב . לפי הרמב"ן , מדוע נענשו החשמונאים ומה היה עונשם ? . 5 ערכו בכיתה משפט למלך אלכסנדר ינאי . היעזרו במקורות מן התלמוד ומן המחקר . נושא המשפט : האשמתו בבגידה במטרות המרד החשמונאי ובהפיכת יהודה לממלכה הלניסטית . א . חלקו את הכיתה לקבוצת הגנה ולקבוצת תביעה . ב . נסחו כתב אישום ונאום הגנה , והביאו עדויות וראיות התומכות בכל עמדה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר