עמוד:44

שאלות לסיכום הסעיף : מאבק החשמונאים בגזרות הדתיות ( עמ' ( 44–38 . 1 א . מה היו התגובות של היהודים לגזרות אנטיוכוס אפיפנס ? ב . מהי התפיסה שבאה לידי ביטוי בכל אחת מהתגובות ? . 2 אתם כתבים בעיתון "חדשות . "יהודה תארו לקוראיכם את האירועים של טיהור המקדש . . 3 יהודה החליט להמשיך במרד גם לאחר ביטול הגזרות על הדת . א . האם לדעתכם הוא היה צריך להמשיך במרד ? נמקו . ב . מה תוכלו להסיק מההחלטה על המשך המרד על דמותו של יהודה בתפקיד מנהיג ? . 4 עיינו בתפילת "על הנסים" הנאמרת בחנוכה בתפילת עמידה ובברכת המזון ( תוכלו לבחור בנוסח שאתם מכירים בסידור שלכם . ( על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה . בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרותקדשך וקבעו שמונת ימי חנכה אלו בהלל ובהודאה ונודה לשמך הגדול סלה . ( נוסח ספרד ) א . אילו מעשים מוזכרים בתפילה ? ב . מהו יחסו של מחבר התפילה למתתיהו ובניו ? למי מחבר התפילה מייחס את הניצחון ? ג . מהו עיקרו של נס חנוכה על פי התפילה ומהי מהותו של החג ? . 5 יש הטוענים כי הברית בין יהודה לרומא נתנה לרומא זכות להתערב בנעשה בארץ ישראל עוד לפני שכבשה אותה בעצמה . האם אתם מסכימים עם טענה זו ? נמקו . בשלב הזה נדרשו המורדים להחליט אם להסתפק באוטונומיה הדתית או לחתור להשגת עצמאות מדינית שתוכל להבטיח חירות דתית . החסידים ראו במרד דרך להשיג חירות דתית , ומשזו הושגה הם רצו לפרוש ממנו . הם גם היו מוכנים להשלים עם העובדה שהשליטה במקדש נמסרה לאלקימוס , מתייוון מתון ובן למשפחת כהונה . ואולם , יהודה ותומכיו לא אפשרו לאלקימוס להגיע לירושלים ולהתחיל בכהונתו . אלקימוס פנה לעזרת השלטון הסלווקי , והקרבות התחדשו . החוקרים חלוקים בדעתם על מניעיו של יהודה בהמשך המרד – אם הוא נבע ממאבק אישי על ההנהגה בינו לבין אלקימוס , מרצון להמשיך את המאבק במתייוונים , או משאיפה להשיג עצמאות מדינית . יש הסבורים כי לא הייתה מחלוקת עקרונית בין יהודה ובין החסידים בשאלת המשך המרד אלא רק חילוקי דעות על האמצעים שיש לנקוט במאבק . אחד האמצעים שנקט יהודה כדי לחזק את מעמדו המדיני היה הברית שכרת עם רומא . בברית התחייבו היהודים לסייע לרומא בעת מלחמה ולהימנע מלסייע לנלחמים בה . התחייבות דומה - לסייע ליהודים ולא לסייע לנלחמים בהם - קבלו על עצמם הרומאים . יהודה המקבי ראה בברית צעד חשוב בביסוס מעמדם של מתנגדי ההתייוונות בחברה היהודית , ואילו רומא לא ראתה בברית צעד יוצא דופן , שכן היא נהגה לכרות בריתות גם עם מדינות קטנות ממנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר