עמוד:12

תעודה הצהרת כורש ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר ה' את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר : כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלקי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה . מי בכם מכל עמו יהי אלקיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלקי ישראל הוא האלקים אשר בירושלם . וכל הנשאר מכל המקמות אשר הוא גר שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלקים אשר בירושלם . ( עזרא א , א–ד ) . 1 דברי כורש בפרק א בספר עזרא מכונים . "הצהרה" אילו ביטויים מלמדים על כך שמדובר במסמך רשמי ? . 2 לפי ספר עזרא , מה היו הסיבות שהניעו את כורש לפרסם את ההצהרה ? . 3 אילו זכויות הוענקו ליהודים בהצהרה ? . 4 לפי ההצהרה , מה הייתה מטרת העלייה לארץ ישראל ? . 5 בסידור התפילה מופיעות ציפיות לקיבוץ גלויות , להשבת המשפט , לבניין ירושלים , למלכות בית דוד ולבניית המקדש . אילו מהציפיות נענו בהצהרת כורש ואילו לא ? בססו את תשובתכם על ביטויים המופיעים בהצהרה . מן המחקר מטרת ההצהרה ומשמעותה יש להסתייע בה [ בנוסח ההצהרה שבספר עזרא ] לשם הבנת החידוש שחל במעמדה של יהודה , של ירושלים ושל המקדש . [ ... ] שתי מסקנות עיקריות עולות בהקשר זה : א . הכרזת כורש נוגעת אך ורק למעמדו של המקדש בירושלים . יותר מכך , פעמיים מוגדרת בה האפשרות לבנות מקדש , הוא " בית ה' אלוהי ישראל" [ ... ] ובכך טמון החידוש הגדול כלפי העם וכלפי המקדש . זוהי מטרתם של העולים , וזהו גם המסר העיקרי . [ ... ] ב . השיבה ליהודה ובנייתה של ירושלים נתפסו בדרך כלל במחקר כפועל יוצא מהאישור לבניית המקדש , אולם הצהרת כורש עצמה אינה אומרת על כך דבר . יתר על כן , לפי נוסח ההצהרה ( עזרא א , ( 3 שבים לירושלים רק אלה שעתידים לבנות את בית המקדש . [ ... ] השינוי שחל בעקבות ההכרזה היה ההכרה במעמדו של המקדש כאתר פולחן רשמי . ( ע' ליפשיץ , ירושלים בין חורבן להתחדשות : יהודה תחת שלטון בבל , עמ' ( 151 . 1 כתבו במילים שלכם את המסקנה הראשונה שע' ליפשיץ מעלה . צטטו משפטים מההצהרה המבססים אותה . . 2 כתבו במילים שלכם את מסקנתו השנייה . צטטו משפטים מההצהרה המבססים אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר