עמוד:63

. 6 תשובה לשאלה 5 א : תחושת הביטחו ³ של המשורר נובעת משני מקורות : . 1 תחושה שה ' איתו : י- ה ע די ; . 2 תחושת הנחמה שבמקל . המקל משמש בתפקיד כפול - ג משענת ו ג עונש וחינו " - בט מ ענ ה ה ינחמני " . . 7 בתשובה ל שאלה 5 ב : המקל , כמקנה בטחו , יכול לשמש בשני תפקיד י , ש ה למעשה אחד : תפקיד החינו . לפעמ י הוא משענת , ולפעמ י הוא מקל ענישה . אפשר לראות דוגמאות במקרא למקל ככלי ענישה ) שמ ות כא , 2- ישעעיה ' י , 5 זכריה ' יא , 7 משלי ' יג . ) 24 מצד שני , כאמור , המקל יכול ל שמש כלי להגנה ולמשענת , רועה הצ א מגרש בעזרתו את אויבי הצ א . . 8 תשובה לשאלה : 6 המארח הוא ה , ' האורח - המשורר . המתבוננ י ה האויב י . . 9 תשובה לשאלה : 7 אפשר לתאר את תמנות הנמשל כתחושת מוגנות של המשורר , שהוא נהנה משפע , שה ' מטפל בו ומפנק אותו . והאויב י - לא רק שאינ יכול י להרע למשורר , אלא ה מתבוננ י חסרי אונ י , ואולי א מקנא י . . 1- תשובה לשאלה : 9 התשובה תלויה בפירוש למילה שבתי . אפשר לפרש את המילה " שבתי " בדרכ י רבות . א מפרש י את המילה " שבתי " במשמעות של " חזרתי " , פירוש הדבר שהדובר אינו נמצא באר ישראל / בבית המקדש . יית כ שהוא נמצא בגלות , או שהכוונה לתקופה שאחרי החורב . כלומר , המשורר מייחל לשוב לבית המקדש או לאר ישראל . א מפרש י " שבתי " במשמעות " ישבתי " , פירוש המשפט פשוט יותר - הדובר מאחל לעצמו לשבת בבית ה' . המשמעות משתנה ג לפי הפירוש של " בית ה , "' שני ת לפרשו כבית המקדש , א ר ישראל , או מק ו פנימי של אמונה ושלווה . הבחירה במשמעות של אר ישראל או בית המקדש פותחת פתח לפירוש המזמור כמזמור לאומי . . 11 תשובה לשאלה : 1- המצבי הטוב י – הוא הו ל בשלווה בדרכי ה ' ונהנה משפע ומביטחו . ³ בתמונת השול ח הוא נהנה משפע ומהגנה . המצב י הקש י – גיא צלוומת , תחושת בהלה , סכנת מוות , ובמרומז ג בתמונת השול ח – עמידה מול אויב י . תהיל י קכב . 1 תשובה לשאלה 1 א : הולכ י לבית ה - ' לבית המקדש , לירושל י . . 2 תשובה לשאלה 1 ב : לפי פס ' - 1 שמחה ! . 3 תשובה לשאלה 2 ב : התכנית התממשה – הדובר הגיע לשערי ירושל י : ערי יר ל . . 4 תשובה לשאלה 3 ג : השינוי ללשו רב י - אולי כעת התקבצו רב י , לאחר ההליכה . השינוי בפנייה לירושל י – ע ההגעה לעיר יש פנייה ישירה אליה . הסבר נוס – מתו התרגשות הדובר מדבר בלשו רב י - כלשו חגיגית . . 5 תשובה לשאלה 5 א : התפקיד י של ירושל י כעיר הבירה המתקיימ י ג הי ו : מקו מושבה של הרשות המשפטית העליונה , מק ו מושבה של ההנהגה המדינית , מרכז דתי - אמנ בית המקדש אינו קיי בימינו , אבל ירושל י עדי י נחשבת מרכז דתי ביהדות . . 6 תשובה לשאלה 5 ב : התפקיד י שאינ קיימי הי ו בעיר הבירה בישראל - ארמו המ ל אינו קיי , מכיוו שישראל היא מדינה דמוקרטית שאי בה מלוכה . כמו כ , הי ו ירושלי נחשבת מרכז דתי לא רק של היהדות , אלא ג של הנצרות והאסלא . . 7 תשובה לשאלה 6 א , חלק ראשו : המשורר מבקש מהעול י לירושל י שיתפללו למע של ו ירושל י - "• א ל ל יר ל . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר