עמוד:62

תהיל י - הערות למורה הערות כלליות למבוא עמ ' 3-4 . 1 ב מסכת פסח י קבעו חז " ל : "כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהיל י כ ל דוד אמ ר . " ואילו במסכת בבא בתרא נכתב : "דוד כתב ספר תהל י על ידי עשרה זקנ י : על ידי אד הראשו , על ידי מלכיצדק , ועל ידי אבר ה , ועל ידי משה , ועל ידי הי מ , ועל ידי ידות ו , ועל ידי אס , ועל ידי שלשה בני קרח " ) בבא בתרא ד יד עב . ) . 2 חלוקת מזמורי תהיל י לפי שיוכ : 73 מזמור י משויכ י לדוד , 12 מזמור י לאס , 11 לבני קרח , שני מזמור י לשלמה , מזמור אחד לאי ת האזרחי ) שלפי המסורת הוא אבר ה ( , מזמור אחד למשה , ובשלושה מזמור י נזכר ידותו . 5- מזמורי אינ מצייני כלל את ש הכותב . אמנ , מזמור עב נגמר במיל י " כלו תפילות דוד ב ישי " , אול ג חלק מהמזמורי הבאי מיוחס י לדוד . . 3 בשמואל א טז 23-15 דוד מתואר כמנג ³ הנכנס לארמ ו שאול המ ל . בשמואל ב א מופיע הטקסט המכונה " קינת דוד , " לאחר מות שאול ויונ ת בגלבוע . . 4 על עניי ³ המזמורי המאוחר י כתב הפר ש אב עזרא : "ומחלוקת גדולה יש בינות המפרש י , יש אומר י כי כל הספר לדוד והיה נביא , ... ויש אחר י אומר י כי א י בספר הזה נבואה לעתיד , ובעבור זה כתבוהו הקדמונ י ע איוב ומגילות ... ואמרו כי ' על נהרות בבל - ' חיברו אחד מ המשורר י בבבל ... ואמרו כי ג אס ... אינו א ס המנצח שהיה בימי דוד " . . 5 עוד בשאלת זהותו של מחבר ספר תהיל י ראו : עמוס חכ , ספר תהל י - מבוא , סדרת " דעת מקרא , " עמ ' יב-יג . תהיל י כג . 1 בניתוח המזמור אפשר להתעכב על מושג ה " נמע " המשתנה במזמור ועל האמצעי האמנותי המרכזי במזמור - הדימוי . . 2 הדימוי של ה ' כרועה ושל הע כצ א הוא דימוי רוווח במקומות שונ י במקרא . עד כה למדו התלמיד י על שתי דמויות של רועי צ א , שהפכו למנהיגי ישראל - משה ודוד . במקומות שונ י במקרא משתמש י ביחסי " רועה וצ א " ג כדי לציי את יחסי ה ' וישראל . לדוגמה : ירמיהו לא - " מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו . " . 3 תשובה לשאלה 1 א : מאפייני מערכ ת היחס י בי רועה לבי צ א במציאות – הצעות לתשובות ) מומל להתחשב ב כ שחלק מהתלמיד י עירוניי ואינ בקיא י במערכות יחס י בי רוע י לבי צאנ : ) במובנ י מסוימ י , מערכת היחס י מתאפיינת בהדדיות . כל צד מקבל וכל צד נו ת . הצ א תלוי ברועה שידאג למזונו , להגנה מפני חיות טורפות ולהובלת העדר . הרועה נהנה מ הטוב שהוא מקבל מהצא : צמר , חלב ומוצריו , ולעת י א הבשר עצמו . . 4 תשובה לשאלה : 2 הצ א , כמוב , הוא ע ישראל . . 5 תשובה לשאלה : 3 לפי הדימוי , מערכת היחס י ב י ה ' לבי ה ע היא מערכת יחס י שיש בה הדדיות . הע הו ל אחרי האל , והאל מחויב לדאוג לע ולהובילו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר